Ledningsnät, anslutning till fastighet

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp? Här kan du läsa hur du gör. Vad som gäller för dig som använder kommunens allmänna VA-tjänster kan du läsa om i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Felanmälan

Har du problem eller frågor om din eller den allmänna VA-anläggningen? Kontakta då kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Akuta vattenläckor utanför normal arbetstid, i det allmänna vattenledningsnätet, ska anmälas till VA-journummer. Vid skador på privat
VA-anläggning kan kontakt tas för hjälp med avstängning av vattnet.

Kontaktuppgifter till kommunen och journummer

Ibland kontaktar kommunen dig

Kontoret för samhällsbyggnad kan kontakta dig som fastighetsägare i situationer som till exempel:

 • akut avstängning av vatten
 • kontroll och service av avstängningsventil
 • vattenläckage på servisledning
 • byte eller avläsning av vattenmätare
 • annan orsak medförande tillfällig avstängning.

Om du som fastighetsägare vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en ansökan till VA-enheten.

Du kan ansöka om anslutning på två olika sätt:

 • Via e-tjänst
 • Via blankett.

E-tjänst för servisansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Blanketten för servisansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Du kan även nå e-tjänsten och blanketten genom att använda kommunens app.

Godkänns din ansökan drar VA-enheten fram servisledningar till fastighetsgränsen. VA-enheten bestämmer efter samråd med fastighetsägaren förbindelsepunktens läge med servisens dimension och vattengång. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan allmän del och fastighets del av servisledning och är vanligtvis placerad cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

En illustration över förbindelsepunkten som är en 0,5 meter från tomtgränsen och hur ledningar kan gå utanför tomtgränsen. Läs löptexten

Principskiss placering av servisledningar och förbindelsepunkter

Viktigt att veta

Dagvatten och/eller dräneringsvatten får inte kopplas till spillvattenservisen. Eget vatten får inte sammankopplas med kommunens vatten. Om du som fastighetsägare vill veta vilka ledningar som finns utanför fastighetsgräns kan de fås via en beställning på Ledningskollen.

Gör en beställning på Ledningskollens webbplats Länk till annan webbplats.

ABVA är allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA är därmed de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan abonnent och VA-huvudmannen (kommunen). Gällande ABVA är antagen av kommunfullmäktige den 16 februari 2009 att gälla från och med den 1 april 2009.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av
Upplands Väsby kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare Pdf, 468 kB.

Förutsättningar vid inkoppling av sprinkler på VA-nätet

Nya direktinkoppling av sprinklersystem på den allmänna VA-anläggningen tillåts inte i Upplands Väsby. Dimensionen av fastighetens vattenservis utgår från byggnadens behov av tappvattenflöde. En sprinkleranläggning kan då istället försörjas via fastighetens egen reservoar, tank, bassäng, egen vattentäkt eller liknande. Vid inkoppling av sprinkleranläggning till det allmänna vattenledningsnätet gäller följande:

 • Sprinklerfunktionen ska lösas inom fastigheten med en magasinering och tryckstegring.
 • Återströmningsskydd ska finnas för att minimera risken för bakåtströmning av förorenat vatten till det allmänna VA-systemet.
 • Skyddsmodul AB vätskekategori 5 ska användas. Det ska även finnas en kontrollerbar backventil mellan tappvattensystem och tank i direkt närhet av tappvattensystemet.
 • Återströmningsskyddet ska godkännas av VA-huvudmannen i Upplands Väsby.
 • Vattenförbrukningen ska mätas.
 • Om sprinkler installeras ska sprinkleravtal tecknas med VA-huvudmannen i Upplands Väsby som bland annat reglerar avgifter, krav vid funktionstester och krav på skydd mot återströmning.

Därför tillåts inte en direktkoppling till VA-nätet

Upplands Väsbys ledningsnät är dimensionerat för att klara att leverera ett visst flöde med ett visst tryck. Beroende på ett antal faktorer så varierar detta tryck i olika delar av kommunen vid olika tidpunkter på dygnet. VA-huvudmannen kan därmed inte garantera ett visst tryck och vattenmängd per tidsenhet i vattenledningsnätet. Vid en brand kommer räddningstjänsten troligtvis ha behov av att använda närmsta brandpost vilket också påverkar ledningsnätets kapacitet och därmed kapaciteten för sprinklersystemet.


När sprinklern används finns också risk att det ökade flödet i ledningsnätet lösgör sediment vilket kan medföra att dricksvattnet kan få en dålig smak, lukt, färg och innehåll av partiklar. Även risken för tryckslag är stor vilket kan medföra att ledningsnätet kan gå sönder och i värsta fall ge ett undertryck i ledningsnätet som gör att förorenat vatten kan läcka in. Det är inte bara här i Upplands Väsby som vi har dessa problem utan i hela Sverige. Det är anledningen till att Lagen (2006: 412) om allmänna vattentjänster gällande VA-huvudmannens ansvar är formulerad utifrån att det är leveransen av vattet för hushållsändamål som ska säkerställas och inte tillhandahållandet av vatten för brandbekämpning.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren har kontrollen och ansvaret

Genom att anordna alla installationer på fastigheten i form av tank och tryckstegring har fastighetsägaren själv kontroll över sin anläggning och kan också säkerställa det flöde och tryck som behövs för den berörda fastigheten för ett optimalt brandskydd.

Att koppla in två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt godkänns generellt inte för vatten men kan godkännas för spill- och/eller dagvatten om VA-huvudmannen anser att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska godkännas är att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning (GA) samt om så behövs även bildar en samfällighetsförening, vilket då är den som är VA-huvudmannens motpart.

Vill du ansöka om gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening?

Har VA-huvudmannen godkänt en GA är det hos Lantmäteriet du ansöker om den. Detta gäller även för samfällighetsförening.

Avgifter för Attefallshus, friggebod och övriga tillbyggnader

Bor du i fristående hus, radhus eller liknande och har planer på att bygga ett uthus? Då är det viktigt att du vet att det kan tillkomma VA-avgifter i både anläggnings- och brukningsavgift. Enligt VA-taxan räknas uthuset som en tillkommande ”bostadsenhet” för vilken du som fastighetsägare måste betala en så kallad bostadsenhetsavgift. Detsamma gäller om du bygger eller utformar en separat lägenhet med separat ingång i din villa, radhus eller motsvarande.

Tillkommande tomtyteavgift

När din fastighet utökas med fler ”bostadsenheter” kan även tillkommande tomtyteavgift behöva betalas. Observera att du som fastighetsägare är skyldig att tala om för VA-huvudmannen alla förändrade förhållanden på din fastighet som kan påverka VA-avgiften.


Definitionen på en bostadsenhet är ett eller flera utrymmen, i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Det har ingen betydelse om det faktiskt är någon som bor där eller om det står tomt.

För de byggnader inom en fastighet som ska ha VA gäller att vattnet ska mätas. Detta görs genom att vattnet går igenom redan befintlig mätare.

För vattenservisen fram till mätaren gäller obruten ledning. Eventuell skarvning ska utföras med stumsvets eller med elsvetsmuff. För anslutning till vattenmätaren ska mekaniska klämringskopplingar med stödhylsa användas.

En illustration över hur en vattenledning kan dras från en villas vattenmätare till ett uthus. Läs löptexten

Vattenläckage på den allmänna vattenledningen kan uppstå på grund av exempelvis rörbrott eller rostangrepp. Då måste vattnet stängas av direkt. Upptäcker du en läcka eller har frågor angående avstängningen kan du på kontorstid kontakta kommunens felanmälan. Återkoppling sker då med information om orsak och hänvisning till vart vatten finns att hämta under tiden reparationsarbetet pågår.

 

Nu finns en SMS-tjänst där du får driftinformation. Om du inte redan har SMS-tjänsten kan du registrera dig.

SMS-tjänst för driftmeddelanden

Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver kommunens personal stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tidsperiod. Berörda fastighetsägare informeras normalt i god tid via brev om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen genomförs.

Personal från kontoret för samhällsbyggnad behöver god framkomlighet för kontroll och service av avstängningsventilerna på VA-nätet. Till exempel kan dåligt beskurna träd och buskar runt avstängningsventil eller rensbrunn behöva åtgärdas.

Om mätningar och läcksökning påvisar vattenläckage på den servisledning som går in på din fastighet kontaktas du som fastighetsägare med uppmaning att åtgärda läckaget.

Senast uppdaterad: 29 april 2024