Ledningsnät, anslutning till fastighet

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa mera om hur du gör här. Vad som gäller för dig som använder kommunens allmänna VA-tjänster kan du läsa om i ABVA. Du hittar även information om vattensprinklersystem och anslutning till kommunalt VA genom gemensamhetsanläggning.

Om du som fastighetsägare vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en anmälan till VA-enheten.

Du kan ansöka om anslutning på tre olika sätt:

 1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Servisanmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp
 2. Via vår e-tjänst
 3. Via blanketten Servisanmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Godkänns din anmälan drar VA-enheten fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. VA-enheten bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, samt förbindelsepunktens nivå, planläge, uppdämningsnivå och utförande.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan allmän del och fastighets del av servisledning och är vanligtvis placerad cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Principskiss placering av servisledningar och förbindelsepunkter

Viktigt att veta

Dagvatten och dräneringsvatten får inte kopplas till spillvattenavloppet. Eget vatten får inte sammankopplas med kommunens vatten.

Om du som fastighetsägare vill veta vilka ledningar som finns utanför fastighetsgräns behöver du göra en beställning på Ledningskollen.länk till annan webbplats

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).

ABVA är de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan abonnent och kommunen. Gällande ABVA är antagen av kommunfullmäktige den 16 februari 2009 att gälla från och med den 1 april 2009.

ABVA

Ett sätt för dig som fastighetsägare att bekämpa brand är att installera ett vattensprinklersystem. För att få installera och använda ett sådant system krävs ett avtal med VA-huvudmannen. Det är viktigt att betona att det för vissa fastigheter inte är möjligt att få avtal för vattensprinklersystem. VA-huvudmannen avgör om det är genomförbart i varje enskilt fall.

Kommunen är inte skyldig att erbjuda vatten för brandbekämpning, detta följer av 2§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Vill du teckna avtal för vattensprinklersystem?

Det är du som fastighetsägaren som är ansvarig för att avtal för vattensprinklersystem skrivs under och skickas till Upplands Väsby kommun.
Steg för steg för att teckna avtal gällande vattensprinklersystem:

Att koppla in två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt kan godkännas om VA-huvudmannen anser att det finns särskilda skäl för en sådan lösning.

En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska godkännas är att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning (GA) samt om så behövs även bildar en samfällighetsförening.

Vill du ansöka om gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening?

Det är hos Lantmäteriet du ansöker om gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening.

Exempelvis Attefallshus, friggebod och övriga tillbyggnader

Bor du i fristående hus, radhus eller liknande och har planer på att bygga ett uthus eller utrusta ett befintligt uthus i syfte att använda uthuset till bostadsändamål? Då är det viktigt att du vet att det kommer till VA-avgifter. Enligt VA-taxan räknas uthuset som en tillkommande ”lägenhet” för vilken du som fastighetsägare måste betala en så kallad lägenhetsavgift. Detsamma gäller om du bygger eller utformar en separat lägenhet med separat ingång i din villa, radhus eller motsvarande.

När din fastighet utökas med fler ”lägenheter” kan även tillkommande tomtyteavgift behöva betalas.

Observera att du som fastighetsägare är skyldig att tala om för VA-huvudmannen alla förändrade förhållanden på din fastighet som kan påverka VA-avgiften.

Definitionen på en lägenhet är ett eller flera utrymmen, i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Det har ingen betydelse om det faktiskt är någon som bor där eller om det står tomt.

För de byggnader inom en fastighet som ska ha VA gäller att vattnet ska mätas. Detta görs genom att vattnet går igenom redan befintlig mätare.

För vattenservisen fram till mätaren gäller obruten ledning. Eventuella kopplingar utförs med stum- eller elsvetsning.

Felanmälan

Vid problem med eller frågor om din eller den allmänna VA-anläggningen kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Akuta vattenläckor utanför normal arbetstid, i det allmänna vattenledningsnätet, ska anmälas till VA-journummer. Vid skador på privat VA-anläggning kan kontakt tas för hjälp med avstängning av vattnet.

Kontaktuppgifter till kommunen och journummer

I bland kontaktar kommunen dig

Kontoret för samhällsbyggnad kan kontakta dig som fastighetsägare i situationer som till exempel:

  • akut avstängning av vatten
  • annan orsak medförande tillfällig avstängning
  • kontroll och service av avstängningsventil
  • vattenläckage på servisledning
  • byte eller avläsning av vattenmätare.

  Vattenläckage på den allmänna vattenledningen kan uppstå på grund av exempelvis rörbrott eller rostangrepp. Då måste vattnet stängas av direkt.

  Upptäcker ni en läcka eller har frågor angående avstängningen kan ni på kontorstid kontakta kommunens felanmälan. Återkoppling sker då med information om orsak och hänvisning till var vatten finns att hämta under tiden reparationsarbetet pågår.

  Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver kommunens personal stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tidsperiod. Berörda fastighetsägare informeras normalt i god tid via brev om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen genomförs.

  I de fall där vattenräkningen inte är betald, stängs vattnet av till berörd fastighet. Fastighetsägaren kontaktas och informeras om under vilka villkor vattnet släpps på igen. Kunden informeras om möjligheter att ordna alternativ vattenförsörjning.

  Personal från kontoret för samhällsbyggnad behöver god framkomlighet för kontroll och service av avstängningsventilerna på VA-nätet. T.ex. kan dåligt beskurna träd och buskar runt avstängningsventil eller rensbrunn behöva åtgärdas.

  Om mätningar och läcksökning påvisar vattenläckage på den servisledning som går in på din fastighet, kontaktas du som fastighetsägare med uppmaning att åtgärda läckaget.

  Senast uppdaterad: 21 januari 2020
  Bygga, bo och miljö