Ledningsnät, anslutning till fastighet

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa mera om hur du gör här. Vad som gäller för dig som använder kommunens allmänna VA-tjänster kan du läsa om i ABVA. Du hittar även information om vattensprinklersystem och anslutning till kommunalt VA genom gemensamhetsanläggning.

Felanmälan

Vid problem med eller frågor om din eller den allmänna VA-anläggningen kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Akuta vattenläckor utanför normal arbetstid, i det allmänna vattenledningsnätet, ska anmälas till VA-journummer. Vid skador på privat VA-anläggning kan kontakt tas för hjälp med avstängning av vattnet.

Kontaktuppgifter till kommunen och journummer

I bland kontaktar kommunen dig

Kontoret för samhällsbyggnad kan kontakta dig som fastighetsägare i situationer som till exempel:

  • akut avstängning av vatten
  • annan orsak medförande tillfällig avstängning
  • kontroll och service av avstängningsventil
  • vattenläckage på servisledning
  • byte eller avläsning av vattenmätare.

  Om du som fastighetsägare vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en anmälan till VA-enheten.

  Du kan ansöka om anslutning på tre olika sätt:

  1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Servisanmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp
  2. Via vår e-tjänst
  3. Via blanketten Servisanmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  Godkänns din anmälan drar VA-enheten fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. VA-enheten bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, samt förbindelsepunktens nivå, planläge, uppdämningsnivå och utförande.

  Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan allmän del och fastighets del av servisledning och är vanligtvis placerad cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

  En illustration över förbindelsepunkten som är en 0,5 meter från tomtgränsen och hur ledningar kan gå utanför tomtgränsen. Läs löptexten

  Principskiss placering av servisledningar och förbindelsepunkter

  Viktigt att veta

  Dagvatten och dräneringsvatten får inte kopplas till spillvattenavloppet. Eget vatten får inte sammankopplas med kommunens vatten.

  Om du som fastighetsägare vill veta vilka ledningar som finns utanför fastighetsgräns behöver du göra en beställning på Ledningskollen. Länk till annan webbplats.

  Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).

  ABVA är de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan abonnent och kommunen. Gällande ABVA är antagen av kommunfullmäktige den 16 februari 2009 att gälla från och med den 1 april 2009.

  ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av
  Upplands Väsby kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till
  fastighetsägare. Pdf, 468 kB.

  Sprinkler

  Sprinkleranläggningar är viktiga för staden, fastigheterna och personerna i fastigheten. VA-huvudmannen i Upplands Väsby vill gärna bidra med vatten till dessa anläggningar men under säkra förhållanden som inte är avhängiga av omkringliggande faktorer vi inte kan styra över.

  Ett sprinklersystem installeras i en fastighet för att skydda människor och egendom inom olika typer av fastigheter. Ett högt flöde och tryck krävs för funktionaliteten i sprinklern.

  Förutsättningar vid inkoppling av sprinkler på VA-nätet

  Nya direktinkoppling av sprinklersystem på den allmänna VA-anläggningen tillåts inte i Upplands Väsby. En sprinkleranläggning kan då istället försörjas via fastighetens egen reservoar, tank, bassäng, egen vattentäkt eller liknande.
  Vid inkoppling av sprinkleranläggning till det allmänna vattenledningsnätet gäller följande:

  • Sprinklerfunktionen ska lösas inom fastigheten med en magasinering och tryckstegring
  • Återströmningsskydd ska finnas för att minimera risken för bakåtströmning av förorenat vatten till va-systemet. Skyddsmodul AB vätskekategori 5 ska användas. Det ska även finnas en kontrollerbar backventil mellan tappvattensystem och tank i direkt närhet av tappvattensystemet. Återströmningsskyddet ska godkännas av VA-huvudmannen i Upplands Väsby
  • Vattenförbrukningen ska mätas
   Om sprinkler installeras ska sprinkleravtal tecknas med VA-huvudmannen i Upplands Väsby som bland annat reglerar avgifter, krav vid funktionstester och krav på skydd mot återströmning.

  Därför tillåts inte en direktkoppling till VA-nätet

  Upplands Väsbys ledningsnät är dimensionerat för att klara att leverera ett visst flöde med ett visst tryck. Beroende på ett antal faktorer så varierar detta tryck i olika delar av kommunen vid olika tidpunkter på dygnet. VA-huvudmannen kan därmed inte garantera ett visst tryck och flöde i vattenledningsnätet. Vid en brand kommer räddningstjänsten troligtvis ha behov av ett samtidigt uttag från närmsta brandpost vilket också påverkar ledningsnätets kapacitet och därmed kapaciteten för sprinklersystemet.

  Upplands Väsby är en kommun med hög exploateringstakt vilket medför kontinuerligt pågående arbeten på ledningsnätet dels på grund av exploateringar i staden och dels på grund av renoveringar av befintligt nät. Detta innebär en hög belastning på nätet som det är men även att nätet tillfälligt stängs ner på vissa sträckor under vissa tider. Om det skulle börja brinna i en fastighet där vattnet är avstängt finns det då inget brandskydd i den fastigheten.

  Det finns också en risk när sprinklern används att det ökade flödet i ledningsnätet lösgör den biofilm som finns på insidan av ledningarna vilket kan medföra att rostflagor lossnar och dricksvattnet kan få en dålig smak, lukt, färg och innehåll av partiklar. Även risken för tryckslag är stor vilket kan medföra att ledningsnätet kan gå sönder och i värsta fall ge ett undertryck i ledningsnätet som gör att förorenat vatten kan läcka in.

  Det är inte bara här i Upplands Väsby som vi har dessa problem utan i hela Sverige vilket också är anledningen till att ”Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats.” gällande VA-huvudmannens ansvar är formulerad utifrån att det är leveransen av vatten för hushållsändamål som ska säkerställas och inte tillhandahållandet av vatten för brandbekämpning.

  Fastighetsägaren har kontrollen och ansvaret

  Genom att anordna alla installationer på fastigheten i form av tank och tryckstegring har fastighetsägaren själv kontroll över sin anläggning och kan också säkerställa det flöde och tryck som behövs för den berörda fastigheten för ett optimalt brandskydd.

  Att koppla in två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt kan godkännas om VA-huvudmannen anser att det finns särskilda skäl för en sådan lösning.

  En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska godkännas är att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning (GA) samt om så behövs även bildar en samfällighetsförening.

  Vill du ansöka om gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening?

  Det är hos Lantmäteriet du ansöker om gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening.

  Exempelvis Attefallshus, friggebod och övriga tillbyggnader

  Bor du i fristående hus, radhus eller liknande och har planer på att bygga ett uthus eller utrusta ett befintligt uthus i syfte att använda uthuset till bostadsändamål? Då är det viktigt att du vet att det kommer till VA-avgifter. Enligt VA-taxan räknas uthuset som en tillkommande ”bostadsenhet” för vilken du som fastighetsägare måste betala en så kallad bostadsenhetsavgift. Detsamma gäller om du bygger eller utformar en separat lägenhet med separat ingång i din villa, radhus eller motsvarande.

  När din fastighet utökas med fler ”bostadsenheter” kan även tillkommande tomtyteavgift behöva betalas.

  Observera att du som fastighetsägare är skyldig att tala om för VA-huvudmannen alla förändrade förhållanden på din fastighet som kan påverka VA-avgiften.

  Definitionen på en bostadsenhet är ett eller flera utrymmen, i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Det har ingen betydelse om det faktiskt är någon som bor där eller om det står tomt.

  För de byggnader inom en fastighet som ska ha VA gäller att vattnet ska mätas. Detta görs genom att vattnet går igenom redan befintlig mätare.

  För vattenservisen fram till mätaren gäller obruten ledning. Eventuella kopplingar utförs med stum- eller elsvetsning.

  En illustration över hur en vattenledning kan dras från en villas vattenmätare till ett uthus. Läs löptexten

  Vattenläckage på den allmänna vattenledningen kan uppstå på grund av exempelvis rörbrott eller rostangrepp. Då måste vattnet stängas av direkt.

  Upptäcker ni en läcka eller har frågor angående avstängningen kan ni på kontorstid kontakta kommunens felanmälan. Återkoppling sker då med information om orsak och hänvisning till var vatten finns att hämta under tiden reparationsarbetet pågår.

  Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver kommunens personal stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tidsperiod. Berörda fastighetsägare informeras normalt i god tid via brev om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen genomförs.

  I de fall där vattenräkningen inte är betald, stängs vattnet av till berörd fastighet. Fastighetsägaren kontaktas och informeras om under vilka villkor vattnet släpps på igen. Kunden informeras om möjligheter att ordna alternativ vattenförsörjning.

  Personal från kontoret för samhällsbyggnad behöver god framkomlighet för kontroll och service av avstängningsventilerna på VA-nätet. T.ex. kan dåligt beskurna träd och buskar runt avstängningsventil eller rensbrunn behöva åtgärdas.

  Om mätningar och läcksökning påvisar vattenläckage på den servisledning som går in på din fastighet, kontaktas du som fastighetsägare med uppmaning att åtgärda läckaget.

  Senast uppdaterad: 28 februari 2023