Avgifter och regler

Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Hur många barn du har och hur många timmar de behöver barnomsorg är också avgörande för din avgift. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. 

Regler för barnomsorg i Upplands Väsby kommun

För dig som vårdnadshavare är det viktigt att känna till vilka regler och riktlinjer det finns inom din kommun.

Information och regler barnomsorg i Upplands Väsby Pdf, 665 kB.

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Endast skattepliktiga inkomster ska registreras i E-tjänsten. Din nya inkomst kan tidigast börja gälla den 1:a nästkommande månad.

Uppdatera dina inkomstuppgifter i e-tjänsten 

Antal timmar avgör din taxa

Hur många timmar ditt barn vistas inom barnomsorgen under en vecka avgör om du ska betala en heltidstaxa, deltidstaxa eller en reducerad taxa.

Maxtaxa barnomsorg

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2024 är inkomsttaket 56 250 kronor i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 56 250 kronor eller mer i månaden före skatt från och med 1 januari 2024.

Heltidstaxa - mer än 15 timmar i veckan

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under perioden 1 juni till 31 augusti (när inte fri allmän förskola gäller).

 

En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 

 • För barn nummer 1 (yngsta barnet) är avgiften 3 procent av inkomsten, max 1 688 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 1 125 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 563 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.

Gäller för barn mellan ett och två år som går högst 15 timmar i veckan i förskola eller fritidshem. Gäller även för barn mellan tre och fem år under perioden 1 juni till 31 augusti som går högst 15 timmar i veckan i förskola. Gäller även skolbarn från och med förskoleklass som behöver fritidsverksamhet.


En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.


 • För barn nummer 1 (yngsta barnet) är avgiften 2 procent av inkomsten, max 1 125 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 563 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 563 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.

Reducerad taxa - mer än 15 timmar i veckan

Gäller för barn i behov av särskilt stöd i åldern ett till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj (när fri allmän förskola gäller).

 

En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 

 • För barn nummer 1 (yngsta barnet) är avgiften 2,25 procent av inkomsten, max 1 266 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1,5 procent av inkomsten, max 844 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 0,75 procent av inkomsten, max 422 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Pdf, 117 kB.

Om två vårdnadshavare har separerat är det möjligt att ansöka om delad faktura. Delad faktura innebär att vårdnadshavarna får varsin faktura baserad på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Delad faktura innebär alltså inte att fakturan delas lika mellan vårdnadshavarna. Varje hushåll betalar högst hälften av maxavgiften.

Förutsättningar för delad faktura

För att få delad faktura behöver följande punkter vara uppfyllda:

 • Vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll. Vårdnadshavarna ska alltså vara folkförda på olika adresser.
 • Barnet eller barnen ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun och ha ett växelvis boende hos vårdnadshavarna.
 • Båda vårdnadshavarna ska ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.
 • Båda vårdnadshavarna ska ansöka om delad faktura via e-tjänsten för delad faktura.

Om den ena vårdnadshavaren får en förändring av sin sysselsättning som inte berättigar till fritids eller fler än 30 timmar på förskola, kommer detta inte att påverka den andra vårdnadshavarens möjlighet till barnomsorg i den omfattning som han eller hon har behov av. Den vårdnadshavare som har platsen kvar betalar då hela avgiften.

 

Ansök om delad faktura i e-tjänsten 

Uppsägning av plats

Vid uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna via e-tjänsten för barnomsorg och fritids. Om bara en vårdnadshavare säger upp platsen, betalar den andra vårdnadshavare som har sin plats kvar hela avgiften för barnet. Avgiften baseras fortsatt på maxtaxans regler.

Vid studier

Om du som vårdnadshavare studerar finns det några saker att hålla koll på:

 • Du behöver ett intyg från skolan som styrker att studierna har startat. Skicka en kopia på intyget via mejl till vasbydirekt@upplandsvasby.se. Skriv tydligt vad intyget avser.
 • Fritidsplats: Gör en ansökan i e-tjänsten.
 • Förskola: Registrera ett nytt schema i e-tjänsten.
 • Om du studerar behöver du skicka in ett nytt studieintyg för varje ny termin.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-59097000

Senast uppdaterad: 30 januari 2024