Likabehandling

Arbetet för likabehandling är en stor del av skolans värdegrundsarbete. Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och förutsättningar.

Respekten för alla människors lika värde är en viktig grund i de mänskliga rättigheterna. Denna ska främjas i förskolan och skolan.

Alla har vi olika behov

Alla är vi olika. Alla elever ska därför behandlas utifrån just sina förutsättningar och behov. Likabehandling innebär därför inte att alla ska behandlas på samma sätt. Exempelvis behöver vissa barn stöd i vissa ämnen. Andra kan behöva tekniska hjälpmedel. En strävan ska vara att väga upp de skillnader som kan finnas i barnens och elevernas förutsättningar att ta till sig utbildningen.

Ska främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete. Det handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet med likabehandling ska omfatta alla barn och elever oavsett deras:

  • kön
  • etniska tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuella läggning.

Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever. Det kan leda till att olika elever får olika rättigheter och möjligheter. Det kan till exempel handla om regler som slår olika mot flickor och pojkar.

Senast uppdaterad: 21 april 2023