Starta enskild verksamhet

Om du vill starta eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem ska du söka om tillstånd. Det är samma krav på kvalitet och ekonomisk uppföljning på de fristående skolorna som på de kommunala.

Fristående skola, förskoleklass eller fritidshem

Om du vill starta eller utöka en verksamhet ska du söka tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan ut din ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig i frågan.

Sök tillstånd på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Detta sker regelbundet.

Finansieras med bidrag

Fristående skolor får bidrag från elevernas hemkommuner. Det är så de finansierar sin verksamhet. Varken fristående eller kommunala skolor får ta ut några avgifter från sina elever.

Förskola och pedagogisk barnomsorg

Om du vill starta upp eller stänga ned en förskola eller en pedagogisk barnomsorg ska du skicka en ansökan till Upplands Väsby kommun, Utbildningskontoret, 194 80 Upplands Väsby. Efter det fattar utbildningsnämnden ett beslut.

Finansieras med bidrag från kommunen

Enskilda förskolor får bidrag från kommunen. Det är så de finansierar sin verksamhet. Utöver barnomsorgsavgiften (maxtaxan) får de inte ta ut någon annan ersättning för sin verksamhet.

Utbildningsnämnden utövar tillsyn

Det är Utbildningsnämnden som utövar tillsyn över all barnomsorg i kommunen. De ansvarar för att lagar, bestämmelser och riktlinjer följs.

Även de fristående skolorna i kommunen ska delta i de uppföljningar som kommunen utför..

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021