Medborgardialog om framtidens Väsby

Arbetet med den nya översiktsplanen genomsyras av återkommande medborgardialog. Här kan du läsa resultatet av dialogerna som genomförts.

Medborgardialog våren 2014

Här kan du ta del av en beskrivning och resultatet av medborgardialogen våren 2014.

Sammanställning av medborgardialogen om framtidens Väsby Pdf, 2 MB.

Bakgrund och metod

Som en del av medborgardialogen för översiktsplanen har Väsbyborna fått tycka till om sin kommundel i en enkätundersökning på kommunens hemsida. Enkätundersökningens frågeställningar har fokuserat på hur Väsbyborna upplever sin närmiljö; om kommuninvånare kan rekommendera en vän att flytta till sin kommundel, hur väl utemiljön är anpassad för barns lek och äldres framkomlighet samt Väsbybornas trygghetsupplevelse i sitt närområde. För att uppnå en högre svarsfrekvens har även enkätundersökningen delats ut till förbipasserande i Infra City och Väsby centrum.

Sammanfattning av resultatet

Resultatet från medborgardialogen visar att de flesta som har svarat på enkätundersökningen skulle rekommendera en vän att flytta till sin kommundel. Dessvärre visar resultatet från enkätundersökningen att respondenterna i en varierande utsträckning känner sig trygga i sin kommundel och att trygghetsupplevelsen hade kunnat vara bättre för flera som svarat på enkäten. Respondenternas svar på påståendet ”från min bostad har jag god tillgång till mataffär och annan service” visar att hälften tycker att de har god tillgång till olika former av service medan ett lika stort antal anser att deras tillgång till service hade kunnat vara bättre.

Resultatet från medborgardialogen visar att de allra flesta som har svarat på enkätundersökningen tycker de har nära till grönområden och majoriteten är nöjda med sin tillgång till kollektivtrafik. De flesta respondenterna tycker att sin egen kommundel är barnvänlig; att utemiljön är väl anpassad för barns lek och att trafiksäkerheten för barnen är god. Ett antal respondenter menar dock att trafiksäkerheten för barn skulle kunna förbättras. Resultatet från medborgardialogen visar att de flesta som svarat på enkätundersökningen tycker att utemiljön kan bli bättre anpassad för seniorer än vad den i dagsläget är.

Nedan listas de föreläsningar som skedde i anslutning till den medborgardialog - Charette - som hölls på tre olika platser i Upplands Väsby mellan den 15 och 16 mars 2014.

Messingen

Lördag 15/3 och söndag 16/3

10.00-10.30 Föreläsning - Vision 2040

12.00-12.30 Föreläsning - Stadsmässighet och hållbarhet

Frestaskolan

Lördag 15/3 och söndag 16/3

12.00-12.30 Föreläsning - Vision 2040

14.00-14.30 Föreläsning - Stadsmässighet och hållbarhet

Grimstaskolan

Lördag 15/3 och söndag 16/3

10.00-10.30 Föreläsning - Stadsmässighet och hållbarhet

14.00-14.30 Föreläsning - Vision 2040

I våras hjälpte du oss genom att berätta om vilka platser i Väsby som du gillar, inte trivs eller känner dig otrygg på. Vi ville också veta om du hade några idéer på hur vi skulle kunna förbättra specifika platser. Nu är analysen från medborgarkartan klar.

Sammanfattning av resultatet

Sammantaget visar resultatet från medborgarkartan att grönområden, platser lämpade för olika typer av idrottsaktiviteteter och mindre mötesplatser lämpade för nöjen som till exempel restauranger och butiker är omtyckta mötesplatser. Mindre omtyckta platser upplevs ofta som stökiga, otrygga att vistas vid och inte väl omhändertagna.

Förbättrat underhåll på idrottsplatser

Många som har kommenterat i medborgarkartan upplever att flera idrottsplatser och grönområden som till exempel ishallen, Bollstanäs tennisklubb och Barockparken kan förbättras genom bättre underhåll.

Förbättrat transportsystem

Vidare tycker flera att transportsystemet avseende framkomlighet, trafiksäkerhet och buller bör förbättras på vissa platser i kommunen. Det har till exempel inkommit önskemål på förbättrade trafikförbindelser för gående och cyklande över E4.

Mötesplatser som sammanbinder är uppskattade

En mötesplats kan vara alltifrån ett shoppingcenter, en restaurang, park, fotbollsplan eller ett promenadstråk. Resultatet från medborgarkartan visar att sammanbindande mötesplatser, det vill säga platser lämpade för vissa typer av aktiviteter och som lockar människor som har ett gemensamt intresse, som idrottsplatsen Bollstanäs IP, uppskattas i kommunen. Uppskattade är även överbryggande mötesplatser som skapar möten mellan invånare med olika bakgrund, ålder och kön, t.ex. Väsby centrum.

Omtyckta och mindre omtyckta platser är geografiskt spridda

De platser som har markerats som omtyckta och mindre omtyckta är geografiskt spridda över kommunen. Inkomna kommentarer från medborgardialogen redovisas löpande i texten. Se sammanställningen av muntliga kommentarer för det fullständiga resultatet från dialogen.

Tryck på kartorna nedan för större upplösning.

MedborgarkartaFörstora bilden

Medborgarkarta

Alla östraFörstora bilden

Alla östra

MedborgarsynpunkterFörstora bilden

Medborgarsynpunkter

KartaFörstora bilden

Medborgarsynpunkter - förbättringsförslag

KartaFörstora bilden

Medborgarsynpunkter - dålig plats

KartaFörstora bilden

Idrott

Nedan finns tre videoupptagningar från sammanfattningen den 23 mars 2014.

Sammanfattning del 1

Sammanfattning del 2

Sammanfattning del 3

Demokratiforumet Ung i Väsby 2014 ingår som en del i arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Genom samarbetet skapas en möjlighet för kommunens ungdomar i åldern 12-15 år att vara med och påverka hur Väsby kommer att se ut i framtiden. Ung i Väsby är dagen då unga pratar och politiker lyssnar.

Frågor som ungdomarna i Ung i Väsby diskuterade var:

Hur vill du att en lördag ska se ut i framtiden? Eller en dag i skolan? Vad vill du göra när skoldagen har slutat?

Illustrationer togs fram under den charette - medborgardialog som hölls på tre olika platser i Väsby under lördagen och söndagen den 15-16 mars 2014.

Alla illustrationer Pdf, 16 MB.

Medborgardialog hösten 2014

Efter den första dialogen, som resulterade i tre strategier, så utvärderade kommunen dessa och testade dem mot utmaningarna, kommunens vision och hållbarhetsprinciperna. Strategierna utvecklades och döptes om till framtidsbilder. För att förankra de förändringar som skett så valde kommunen att ha en ny dialog under hösten 2014. Drygt tusen personer deltog i dialogen där många berättade vad de tyckte var bra/dåligt med respektive förslag.

Här kan du läsa om resultatet av medborgardialogen.

En stationär dialog hölls i en butikslokal Väsby centrum. Under dialogen fick medborgarna en presentation av de tre framtidsbilderna och en chans att tycka till om dem. I samband med detta fick besökarna möjligheten att uppskatta om förslagen levde upp till de fem utmaningar som kommunen identifierat.

För att inte gå miste om idéer och önskemål från Väsbyborna, som ännu inte nått kommunen genom förra dialogen, fanns även möjligheten att lämna synpunkter skriftligt i förslagslåda eller i ett önsketräd. Många idéer och åsikter togs också emot muntligt i samtal med de tjänstemän som bemannade dialogen under samtliga dagar.

Totalt sett besökte 1000 personer butiken under veckan den var öppen.

I samband med valet den 14 september 2014 genomfördes den första rådgivande kommunala folkomröstningen i Upplands Väsby kommuns historia. Folkomröstningen gällde ett JA eller ett NEJ till att genomföra Väsby Sjöstad enligt den plan som tagits fram för området.

Folkomröstningsfrågan

Frågan väsbyborna tog ställning till var:
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Nordvästra Väsby som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen. Anser du att den planen ska genomföras?

Resultat

Resultatet av folkomröstningen blev jämn där 48,7 % röstade NEJ och 44,4 % röstade JA. Blankrösterna slutade på 6,9 %.

Förändringar av framtidsbilderna i översiktsplanen sker efter att politiken har hunnit formera sig och gett vidare direktiv till kommunens tjänstemän.

Framtidsbilder och utmaningar

Vilket Väsby vill du leva i? Under hösten 2014 hölls en medborgardialog för att förankra de tre framtidsbilder som hade utvecklats.

Syftet med dialogen var att återkoppla den utveckling som skett med framtidsbiolderna sedan våren 2014 samt att få veta vad medborgarna tyckte var bra respektive dåligt med respektive förslag. De tre förslagen var Bandstaden, En starkare kärna och Olikheterna gör Väsby.

Framtidsbilder, värderosor och hållbarhetskonsekvensbeskrivning Pdf, 619 kB.

Bandstaden heter det förslag som vill utveckla ett enat Väsby från väst till öst. Gång- och cykelbroar och andra överfarter gör det möjligt att korsa E4:an och järnvägen. Nya byggnader byggs i ett koncentrerat band med plats för olika typer av verksamheter. Förslaget innebär att det ska bli lättare att ta sig söderut mot Rotebro. Infra City blir en central plats söderut och Glädjen och Stockholmsvägens verksamhetsområden utvecklas.

Fler bostäder kan byggas inom tätorten och utanför stadskärnan med en tydlig ”kaj mot det gröna”. Förtätningen sker gärna i stadsdelar med brist på mötesplatser och parker. Utanför tätorten sker en försiktig utveckling i anslutning till redan befintliga byggnader och bostadsområden. Förslaget ger en tätare sammanhållen stadsstruktur i väst-östlig riktning med ett stort utbud av tjänster och service samtidigt som stora naturområden bevaras så att väsbyborna kan fortsätta njuta av naturen.

Konsekvenser

• En tät stadsmässig struktur skapar förutsättningar för service, trygghet, bra utbildning och en attraktiv stad.
• En tät bandstruktur skapar effektivt utnyttjad infrastruktur och kollektivtrafik samt minskat energibehov per invånare.
• Överbryggande av barriärer skapar bättre spridningsmöjligheter för djur, närmare till gemensamma mötesplatser och en tydligare gemensam kommunal identitet.
• En stark gräns mot de gröna kilarna samt reservatsbildning värnar obebyggd mark men skapar större avstånd mellan bostäder och grönstruktur och större tryck på grönområden inom tätorten.
• Det innebär en ekonomisk och social risk att bygga en plan på en ny struktur som är beroende av stora investeringar.
• Risken är att man bygger bort karaktären av villastad som en del socioekonomiska starka grupper efterfrågar.

Bild

Förslaget innebär att en stark central kärna utvecklas nära järnvägen och Väsby centrum. Och det är när förtätning och utveckling av stad görs i ett avgränsat område som ett underlag och utbud av handel och service skapas. I kärnan utvecklas också gröna värden och kulturmiljövärden. Till utvecklingen av kärnan hör även området kring Infra City där det kompletteras med bostäder på båda sidor om E4:an. Till detta kommer att sambandet mellan de centrala delarna och Infra City stärks ytterligare genom förbättrade förbindelser för gående, cyklister och kollektivtrafikanter, och att E4:an överbryggas.

Vidare förstärks även sambandet i väst mot de värden som Mälaren har att erbjuda och i syd mot Rotebro.
Inom tätortsgränsen men utanför kärnan tillåts förtätning med en tydlig ”kaj mot det gröna”. Utanför tätorten sker en försiktig utveckling i anslutning till redan befintliga strukturer. Förslaget ger en tätare sammanhållen bebyggelse med ett stort utbud av tjänster och service samtidigt som stora naturområden bevaras så att väsbyborna kan fortsätta att njuta av naturen.

Konsekvenser

• En tät bebyggelsestruktur nära järnväg skapar minskat transportbehov och goda förutsättningar för klimatneutrala transporter.
• En tät stadsmässig struktur skapar förutsättningar för service, trygghet, bra utbildning och en attraktiv stad.
• En stark gräns mot de gröna kilarna samt reservatsbildning värnar obebyggd mark men skapar större avstånd mellan bostäder och grönstruktur och större tryck på grönområden inom tätorten.
• Förslaget skapar goda förutsättningar för en varierad bostadsförsörjning genom fokus på både stad, villaområde och landsbygd.

Bild

Ur Väsbys redan starka ortsidentiteter växer en utveckling fram som utgår från de olika kommundelarna. Utvecklingen sker utifrån befintlig struktur som kompletteras med ny bebyggelse. Nya kommundelar tillåts växa fram där efterfrågan finns. Inom tätortsgränsen uppmuntras förtätning med fler bostäder och byggnader, särskilt i stadsdelar med brist på mötesplatser och parker.

Förslaget möjliggör olika typer av boenden där väsbyborna har tillgång till större sammanhängande grönområden. Genom att erbjuda bostadsområden med olika identiteter realiseras visionen om mångfald och det finns plats för alla människor i Väsby.

Konsekvenser
• Potential att utveckla och tillvarata lokala initiativ och skapa trygg och nära miljö, särskilt för mindre barn.
• Risken är stor för att transportbehoven med bil ökar och att klimatpåverkan blir stor, om inte lokala initiativ finns.
• En otydlig gräns mot tätortsnära grönstruktur skapar risk för ökade barriäreffekter och fragmentering samt en stor risk för kumulativ påverkan på regionens ekologiska värden.
• Förutsättningarna för att utveckla god service, kollektivtrafik och effektivt utnyttjad infrastruktur är bristfälliga.

Bild

Samråd vintern 2016/2017

Mellan 28 november 2016 och 28 februari 2017 hölls samrådet
för kommunens nya översiktsplan.

Då kunde alla som var berörda av översiktsplanen berätta
vad de tyckte om det förslag som tagits fram i samrådsskedet. Man kunde besvara en enkät som byggde på påståenden från samrådsförslaget och/eller lämna in skriftliga synpunkter.

Här kan du läsa mer om hur samrådet gick till.

Under samrådet hölls flera fysiska dialoger. Tjänstepersoner fanns på olika platser i kommunen för att medborgare skulle ha möjlighet att ställa frågor och diskutera översiktsplanen. Det arrangerades även olika temakvällar för de som var speciellt intresserad av att veta mer gällande trafik, teknisk försörjning (tex VA och avfall), sociala värden (tex skola, kultur och fritid) samt natur och miljö i den nya översiktsplanen.

Under tio torsdagar fanns tjänstepersoner på plats i Messingen mellan kl. 17.00 - 19.00.

Fysiska möten hölls även två lördagar i Väsby Centrum och även ett möte i Bollstanäs skola och ett på Runby torg.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024