Agenda 2030 i Upplands Väsby

Agenda 2030 är en handlingsplan för att vi människor och vår planet ska utvecklas hållbart. Planen har 17 globala mål. I Upplands Väsby arbetar vi just nu med 10 av målen i vår planering.

Samtliga 17 mål samt illustrationer till respektive mål i Agenda 2030.

De globala målen har tagits fram för att världens länder ska uppnå fyra saker till år 2030. De fyra sakerna är:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 berör i stort sett alla områden som en kommun ansvarar för.

Så arbetar vi med målen

I Upplands Väsby har vi valt att just nu fokusera på de tio mål där vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad idag. Många av åtgärderna är sådant som vi redan har gjort eller gör. Andra planerar vi att satsa på. Vissa av insatserna är övergripande och pågår länge. Andra är mindre steg på vägen mot en mer hållbar kommun och värld.

Här är några exempel på hur vi arbetar med målen i Upplands Väsby kommun:

logotyp mål 3

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Beskrivning av målet: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Det här gör vi:

 • Satsningar på friluftsliv, kultur och idrott.
 • Satsningar på att skapa ökad trygghet.

Det här ska vi göra:

 • Utreda förutsättningar för förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
logotyp mål 3

Mål 4: God utbildning för alla

Beskrivning av målet: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Det här gör vi:

 • Satsning på godkända betyg för alla barn.
 • Förskolor och skolor arbetar med hållbar utveckling.

Det här ska vi göra:

 • Uppnå nollvisionen för hemmasittande elever.
logotyp mål 3

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Beskrivning av målet: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Det här gör vi:

 • Återställer våtmarker.
 • Översyn och tillgänglighetsanpassning av offentliga toaletter.

Det här ska vi göra:

 • Ta fram en underhållsplan för VA-infrastruktur.
logotyp mål 3

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning av målet: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Det här gör vi:

 • Vikingagården Gunnes Gård erbjuder arbetsträning och praktikplatser.
 • I samarbete med Sollentuna och Sigtuna kommun stödjer Upplands Väsby individer som står utanför arbetsmarknaden till varaktig och hållbar försörjning.

Det här ska vi göra:

 • Skapa förutsättningar för att fler Väsbybor etablerar sig på arbetsmarknaden.
logotyp mål 3

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Beskrivning av målet: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Det här gör vi:

 • Planerar och genomför hållbara och smarta trafiklösningar.
 • Samarbetar med lokala företagare och föreningar.

Det här ska vi göra:

 • Ta fram en laddinfrastrukturplan för att kunna ladda fler fordon.
logotyp mål 3

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Beskrivning av målet: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Det här gör vi:

 • Kommunantikvarien arbetar med hållbar hantering av Väsbys kulturarv och kulturmiljö.
 • Ställer hållbarhetskrav vid nybyggnation.

Det här ska vi göra:

 • Social hållbarhet ska finnas med när nybyggnationer och gemensamma ytor planeras.
logotyp mål 3

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning av målet: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Det här gör vi:

 • Fritidsbanken tar emot begagnade sport- och friluftsprylar från Väsbybor och lånar ut dem gratis.
 • Minskar matsvinnet i kommunens verksamheter.

Det här ska vi göra:

 • Skapa en återbruksplats där saker kan lämnas in och återanvändas av någon annan.
logotyp mål 3

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Beskrivning av målet: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Det här gör vi:

 • Ökar produktionen av förnybar el och energieffektiviserar i våra lokaler.
 • Ställer om den egna fordonsflottan till förnybara drivmedel och el.

Det här ska vi göra:

 • Samverka med lokala aktörer för att minska klimatavtrycket i Väsby.
logotyp mål 3

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Beskrivning av målet: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Det här gör vi:

 • Åtgärder för ekosystemtjänster, till exempel återskapar äldre betesmarker.
 • Åtgärder för stärkt biologisk mångfald, till exempel information kring invasiva arter och pollinering.

Det här ska vi göra:

 • Undersöka om intresse finns bland markägare att skriva naturvårdsavtal.
logotyp mål 3

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Beskrivning av målet: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Det här gör vi:

 • Barn och ungdomar får gratis prova instrument hos Kulturskolan i Sigma.
 • Medborgardialoger där Väsbybor kan vara med och påverka utvecklingen.

Det här ska vi göra:

 • Förenkla för Väsbyborna att rösta i EU-valet.

Förutom de mål som just nu är i fokus för Upplands Väsby kommun, ingår även dessa mål i Agenda 2030:

 • Mål 1: Ingen fattigdom.
 • Mål 2: Ingen hunger.
 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
 • Mål 4: God utbildning för alla.
 • Mål 5: Jämställdhet.
 • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
 • Mål 7: Hållbar energi för alla.
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet.
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.
 • Mål 14: Hav och marina resurser.
 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
 • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Mer information om globala målen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 april 2024