Kvalitetsgaranti för beroendeenheten

Kvalitetsgarantin är en beskrivning av vad du kan förvänta dig vid kontakt med social-och omsorgskontorets beroendeenhet, utredningsgruppen.

Beskrivning av beroendeenhetens verksamhet

Beroendeenheten tar emot ärenden som handlar om psykosocial behandling med inriktning missbruk och beroende av alkohol, droger, tabletter och spel om pengar. Enheten utreder vuxna över 20 år och fattar beslut om eventuella insatser enligt socialtjänstlagen och LVM (lagen om vård av missbru­kare). Beroendeenheten kan även ge råd och stöd till dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik. Även du som vill lämna en kriminell miljö kan vända dig till beroendeenheten för att ansöka om hjälp.

Kunskap

Beroendeenhetens personal har relevant utbildning med god kunskap och erfarenhet inom området och om vart du kan vända dig i olika frågor där andra huvudmäns kun­skap kan behövas. Beroendeenheten samarbetar även med andra verksamheter inom kommunen. ASI används som evidensbaserat utredningsverktyg.

Tillgänglighet och utredningstid

Du kan nå beroendeenheten via dess reception. Avvikande öppettider kan förekomma vid större helger och högtider.

Beroendeenhetens öppettider

Vi erbjuder en besökstid så snart det är möjligt inom två veckor efter inkommen ansökan. Din ansökan handläggs skyndsamt och inom tre månader avslutas utredningen med ett beslut. Har du sökt en socialsekreterare återkopplar enheten inom 24 timmar.

För att vi ska kunna ge dig god hjälp och leva upp till kvalitetsgarantin är det viktig att du kommer på inboka­de besök och att du följer den planering som du gjort tillsammans med socialsekreterare.

Utanför kontorstid har du möjlighet att kontakta socialjouren med frå­gor som inte kan vänta tills nästkommande arbetsdag. De hanterar akuta frågor i avvaktan på att ordinarie personal åter är i tjänst.

Samverkan

Du kan lämna ditt samtycke till att din socialsekreterare samarbetar med annan huvudman. Om du har kontakt med någon inom sjukvården finns möjlighet att skriva en samordnad individuell plan (SIP). I en SIP beskrivs vem som gör vad, dina mål och behov av stöd samt hur planen ska följas upp.

Rättssäkerhet

Överklagan

Du har rätt att få din ansökan prövad och informa­tion om grunden till det beslut som du får. Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Om du behöver hjälp med att formulera din överklagan kan du få hjälp av en socialsekreterare. Inkommen överklagan handläggs skyndsamt vilket innebär svar inom fem arbetsdagar. Det är förvaltningsrätten som bedömer om kommunen har fattat rätt beslut.

Dokumentation

Socialtjänsten har enligt lag en skyl­dighet att dokumentera det som rör dig och ditt stöd. Du har alltid rätt att ta del av dokumentationen som rör dig.

Sekretess

Det råder sekretess avseende handläggningen av ditt ärende vilket innebär att information som framkommer vid handläggningen inte förs vidare till någon annan eller andra myndigheter utan att du godkänt detta eller att undantag finns enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål som rör handläggningen av ditt ärende kan du lämna dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby. Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby Direkt eller till en social­sekreterare.

Kontakta Väsby Direkt Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023