Kvalitetsgaranti för dagverksamhet för äldre

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om dagverksamhet kan förvänta dig av verksamheten.

Beskrivning av verksamheten

Dagverksamheten är till för dig som bor hemma och har särskilda behov. Dagverksamheten ska erbjuda aktiverande och funktionsuppehållande insatser och göra det lättare att bo kvar i det egna hemmet.

Dagverksamheten är uppdelad i två inriktningar:

  • Dagverksamhet för äldre
  • Dagverksamhet för äldre med kognitiv svikt (demenssjukdom)

Kommunens kvalitetsgaranti för dagverksamhet

Aktivering

Du erbjuds social, fysisk och psykisk aktivering.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och mål med insatsen beskrivs. Denna ska upprättas inom 14 dagar från start av insatsen.

Kontaktman

Du får en egen kontaktman. En person ur personalgruppen utses som din kontaktman. Är du inte nöjd med personen har du rätt att byta.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Sekretess gäller och dokumentationen förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Sjukvårdsinsatser

Om du behöver sjukvårdsinsatser under din vistelse på dagverksamheten finns möjlighet till hjälp genom sjuksköterska.

Rehabilitering

Du erbjuds möjlighet till rehabilitering efter individuell bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål som rör handläggningen av ditt ärende kan du lämna dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby. Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby Direkt eller till en biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Värdegrund inom äldreomsorgen

Social- och äldrenämnden har antagit en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen som ska vara vägledande för alla som är delaktiga i omsorgsarbetet inom Upplands Väsby kommun. Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande människosyn, värderingar och etiskt förhållningssätt som ska prägla verksamheterna.

Information om värdegrunden.

Senast uppdaterad: 26 november 2021