Kvalitetsgaranti för enheten för ekonomiskt bistånd

Kvalitetsgarantin är en beskrivning av vad du kan förvänta dig vid kontakt med social-och omsorgskontorets enhet för ekonomiskt bistånd.

Beskrivning av enheten för ekonomiskt bistånds verksamhet

Enheten för ekonomiskt bistånd handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd och ansökningar om bistånd vid våld i nära relationer, se kvalitetsgaranti för relationsvåldsteamet. Målsättningen när det gäller ekonomiskt bistånd är att den enskilde så snart som möjligt kan leva ett så självständigt liv som möjligt, då menas inte en­bart den enskildes ekonomi utan även dennes liv i övrigt.

Rätten till bistånd regleras genom socialtjänstlagen. I första hand har du ett eget ansvar för din situation. Detta innebär att du ska ha gjort allt du kan för att klara din och din familjs försörjning samt att du gör allt du kan för att på så kort tid som möjligt bli självförsörjande. Nivån på det ekonomiska biståndet utgår från dina kostnader som bedöms vara skäliga samt den riksnorm som ligger till grund för beräkningen av kostnader för uppehälle.

Du kommer att göra en planering med din socialsekreterare där det framgår vad du förväntas göra för att ha rätt till bistånd. Besluten fattas och utformas utifrån att de skall leda till att du blir självförsörjande. De kostnader som kan beviljas är de kostnader som du har för att uppnå en skälig levnadsnivå och i denna bedömning utgår det från vad låginkomsttagare på orten skulle ha råd med.

Kunskap

Ekonomiskt biståndsenhetens handläggare är socionomer eller har annan relevant utbildning. Vi anpassar vårt bemötande och arbetssätt till varje enskild individ oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, kön etc.

Tillgänglighet och utredningstid

Din första kontakt sker med kundvägledare på Väsby Direkt som informerar om och svarar på frågor om ekonomiskt bistånd. Om du har behov av kontakt med en socialsekreterare informeras du av kundvägledaren om vilka handlingar du förväntas lämna in. Kundvägledaren bokar också in dig på ett nybesök hos en socialsekreterare och kan även svara på frågor avseende handlägg­ningen av ditt ärende.

Efter inkommen nyansökan erbjuds du inom tre veckor en besökstid. Om du har frågor per telefon så svarar vi som handlägger ärenden inom tre arbetsdagar. När du lämnat in en komplett ansökan får du ett beslut inom sju arbetsdagar förutsatt att utredningen inte kräver kontakt med andra aktörer, till exempel förtroendetandläkare.

Du har minst varannan månad möjlighet till ett personligt besök för att få träffa en socialsekreterare när du känner behov av detta. Du har vid detta tillfälle möjlighet att få svar på frågor samt planera för hur du skall bli självförsörjande.

Akut hjälp

Under kontorstid är det alltid minst en socialsekreterare som har jour och som då har möjlighet att hantera akuta frågor, nödansökningar, där beslut behöver fattas samma dag. Nödansökan avser ett akut behov av matpengar, tillfälligt boende och medicin när du inte själv kunnat planera eller förutse den uppkomna situationen.

Utanför kontorstid har du möjlighet kontakta socialjouren med frå­gor som inte kan vänta tills nästkommande arbetsdag. De hanterar akuta frågor i avvaktan på att ordinarie personal åter är i tjänst.

Samverkan

För att kunna handlägga din ansökan kan det finnas behov av att samverka med andra enheter inom socialtjäns­ten eller med andra aktörer i samhället. För att kunna göra detta krävs i regel ett samtycke från dig. Syftet med samverkan är att få en helhetsbild och upprätta en adekvat planering för att du skall bli självförsörjande.

Rättssäkerhet

Överklagan

Du har rätt att få din ansökan prövad och informa­tion om grunden till det beslut som du får. Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Om du behöver hjälp med att formulera din överklagan kan hjälp ges av en socialsekreterare. Inkommen överklagan handläggs skyndsamt vilket innebär inom fem arbetsdagar. Det är förvaltningsrätten som bedömer om kommunen har fattat rätt beslut.

Dokumentation

Socialtjänsten har enligt lag en skyl­dighet att dokumentera det som rör dig och ditt stöd. Du har alltid rätt att ta del av dokumentationen som rör dig.

Sekretess

Det råder sekretess avseende handläggningen av ditt ärende vilket innebär att information som framkommer vid handläggningen inte förs vidare till någon annan eller andra myndigheter utan att du godkänt detta eller att undantag finns enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål som rör handläggningen av ditt ärende kan du lämna dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby. Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby Direkt eller till en social­sekreterare.

Senast uppdaterad: 28 mars 2023