Kvalitetsgaranti för gatuunderhåll

Säkra gator och vägar i Väsby! Kontoret för samhällsbyggnads kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller underhåll av beläggningen på gator och vägar.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

För underhåll av beläggning på gator och vägar garanterar vi att vi besiktigar anmäld skada. Akuta skador och övriga skador samt hål i vägbeläggningen kommer att åtgärdas och om det innebär fara för allmänhet åtgärdas skadan direkt. Ojämnheter i beläggningar med plattor, som innebär snubbelrisk ska rättas till.

Vår verksamhet

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark samt Vilundaparken. Vi ansvarar för kommunens byggnader, lokaler och mark. Vi ansvarar även för trafiksäkerhet, vatten, avlopp och avfallshantering. Vi arbetar för att du ska uppleva Upplands Väsby som en trygg, snygg och säker kommun att bo och vistas i.

Beskrivning av tjänsten

I Upplands Väsby ska vi kunna gå, cykla och köra på gator och vägar som är jämna och säkra. Detta för ökad trafiksäkerhet och för estetisk upplevelse

Vi garanterar

  • Vi besiktigar anmäld skada måndag – fredag inom 12 timmar från det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda.
  • Akuta skador och hål i vägbeläggningen lagas inom 3 arbetsdagar från det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda. Om det innebär fara för allmänhet åtgärdas skadan direkt.
  • Övriga skador och hål i vägbeläggningen lagas inom 10 arbetsdagar från det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda.
  • Ojämnheter i beläggningar med plattor, som innebär snubbelrisk ska rättas till inom 14 arbetsdagar efter det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda.

Avgränsning

Garantin gäller under förutsättning att anmälan kommit in till Väsby Direkt och kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 5 september 2023