Kvalitetsgaranti för hemtjänst

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om hemtjänst kan förvänta dig av insatsen.

Du väljer utförare

Du väljer själv vilken hemtjänstutförare som ska hjälpa dig. Det finns flera olika utförare att välja mellan, varav samtliga har godkänts av kommunen utifrån samma kvalitetskrav. I hemtjänstkatalogen samt på utförarnas webbplatser finns information om de olika utförarna. Det går även att jämföra utförarna via Socialstyrelsens webbplats.

Jämför utförare via Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens kvalitetsgaranti för hemtjänst

Bemötande

Du får alltid ett gott bemötande i alla situationer av hemtjänstpersonalen. Personalen bär arbetskläder och synlig identifikation med namn och bild. Personalen respekterar att din bostad är ditt hem.

God vård och omsorg

Personalen ska arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt samt värna och respektera ditt privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Hemtjänstutföraren ska tillgodose dina önskemål om manlig eller kvinnlig personal vid hjälp med personlig hygien.

Genomförandeplan

Du och din hemtjänstutförare skriver tillsammans en genomförandeplan om hur du vill att din hjälp ska utföras. Om du så önskar kan närstående vara med när genomförandeplanen skrivs. Planen ska skrivas inom 14 dagar från insatsens start. Om dina önskemål förändras ska genomförandeplanen skrivas om. Planen ska förnyas regelbundet, minst var sjätte månad.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Syftet med dokumentationen är bland annat att säkerställa att du får den hjälp du är beviljad. Det är också ett viktigt verktyg för personalen att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Sekretess gäller och dokumentationen ska förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Fast omsorgskontakt

Hemtjänstutföraren utser en fast omsorgskontakt till dig som i första hand ger dig det stöd som du har beviljats. Du har möjlighet att byta fast omsorgskontak/kontaktman om du inte är nöjd.

Kontinuitet

Hemtjänstutföraren planerar för att ditt hjälpbehov ska tillgodoses av så få personer som möjligt. När tiden för din hjälp ändras eller om det kommer en vikarie istället för ordinarie personal får du information om det i förväg.

Mat och måltider

Om du får måltidslåda levererad hem till dig så garanterar vi att du får näringsriktig mat anpassad efter dina behov. Du kan välja mellan 21 olika rätter varje vecka.

Hantering av nycklar, kontanta medel och betalkort

Hemtjänstpersonalen har en säker nyckelhantering och du får en kvittens i det fall du lämnar ifrån dig en nyckel. I första hand sköter du själv dina kontanta medel och betalkort. I de fall hemtjänstpersonalen hjälper dig har de rutiner för säker hantering av detta.

Byte av hemtjänstutförare

Du har rätt att byta hemtjänstutförare om du inte är nöjd. Om du vill byta hemtjänstutförare, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Värdegrund inom äldreomsorgen

Social- och äldrenämnden har antagit en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen som ska vara vägledande för alla som är delaktiga i omsorgsarbetet inom Upplands Väsby kommun. Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande människosyn, värderingar och etiskt förhållningssätt som ska prägla verksamheterna. Upplands Väsby kommun har även antagit en handikappolitisk plan med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på den hjälp du får till kommunen. En gång varje år får du också möjlighet att lämna din åsikt om den hjälp du får i en nationell enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten

Senast uppdaterad: 11 december 2023