Kvalitetsgaranti för placeringsenheten barn och unga

Kvalitetsgarantin är en beskrivning av vad du kan förvänta dig vid kontakt med social-och omsorgskontorets placeringsenhet för barn och unga.

Beskrivning av placeringsenheten för barn och ungas verksamhet

Målgrupperna för placeringsenhetens arbete är följande:

  • Placerade barn och unga, inklusive ensamkommande barn och unga som är placerade i jourhem, familjehem, stödboende eller i hem för vård eller boende (HVB).
  • Vårdnadshavare/anhöriga.
  • Uppdragstagare i form av jourhem, familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

På enheten arbetar både barnhandläggare och familjehemshandläggare. Barnhandläggare följer upp barnets/den unges vård och har kontakt med vårdnadshavare och anhöriga. Familjehemshandläggare ansvarar för stöd och handledning till uppdragstagare samt för att rekrytera, utreda och utbilda familjehem och jourhem. Kontaktverksamheten rekryterar, utreder, utbildar och handleder kontaktpersoner som ger stöd till barn och unga, samt kontaktfamiljer som tar emot barn i sitt eget hem i ett eller flera dygn per månad, som avlastning eller stöd när familjens eget nätverk inte räcker till.

Kunskap

Placeringsenhetens personal består av utbildade socionomer med olika vidareutbildningar. Vi arbetar enligt BBIC som är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga vilket ska bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.

Vid rekrytering av nya familjehem använder vi oss av den standardiserade bedömningsmetoden BRA-fam. När vi utreder familjehem tillämpar vi Nya Kälvestenmetoden samt metodstödet Socialstyrelsens familjehemsvinjetter.

Vi anpassar vårt bemötande och arbetssätt till varje enskild individ oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och kön. Vid samtal med barn används olika hjälpmedel för att skapa förutsättningar så att barnets röst blir hörd.

Tillgänglighet

Under kontorstid kan du alltid nå en handläggare på placeringsenheten. Om du lämnar ett meddelande så garanterar vi att du blir uppringd inom två arbetsdagar.

Utanför kontorstid har du möjlighet att kontakta socialjouren med frå­gor som inte kan vänta tills nästkommande arbetsdag. De hanterar akuta frågor i avvaktan på att ordinarie personal åter är i tjänst.

Samverkan

Vi inom placeringsenheten samarbetar vid behov med andra yrkeshjälpare inom kommunen samt regionen med flera. Barn, ungdomar och vuxna som vi kommer i kontakt med kan behöva stöd från oss under en period i livet, men det egna nätverket ska bära hela livet. Ett långsiktigt hållbart förändringsarbete för en individ behöver involvera hela nätverkssystemet. Vi erbjuder därför nätverksmöten och så kallade SIP-möten. I en SIP (samordnad individuell plan) beskrivs vem som gör vad, barnet/den unges mål och behov av stöd samt hur planen ska följas upp.

Rättssäkerhet

Överklagan

Som part i ett ärende (i regel barn från 15 år och dess vårdnadshavare) har du rätt att få din sak prövad och informa­tion om grunden till det beslut som du får. Om ett beslut går dig som part emot har du rätt att överklaga beslutet. Om du behöver hjälp med att formulera din överklagan kan hjälp ges av en socialsekreterare. Inkommen överklagan handläggs skyndsamt vilket innebär svar inom fem arbetsdagar. Det är förvaltningsrätten som bedömer om kommunen har fattat rätt beslut.

Dokumentation

Socialtjänsten har enligt lag en skyl­dighet att dokumentera det som rör dig och ditt stöd. Du och din vårdnadshavare har rätt att ta del av dokumentationen som rör dig.

Sekretess

Det råder sekretess avseende handläggningen av barn och unga. Det är endast barnet/ungdomen själv och dess vårdnadshavare som får ta del av uppgifter som rör ett barn/en ungdom. Information som framkommer vid handläggningen förs inte vidare till någon annan eller andra myndigheter utan att du som är part i ärendet godkänt detta eller att undantag finns enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål som rör handläggningen av ditt ärende kan du lämna dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby. Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby Direkt eller till en social­sekreterare.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023