Kvalitetsgaranti för relationsvåldsteamet

Kvalitetsgarantin är en beskrivning av vad du kan förvänta dig vid kontakt med social-och omsorgskontorets relationsvåldsteam.

Beskrivning av relationsvåldsteamets verksamhet

Relationsvåldsteamet utreder behovet av och beviljar insatser för våldsutsatta personer över 18 år. Målet är att du som våldsutsatt invånare i Upplands Väsby ska erhålla skydd och stöd i din situation på ett rättssäkert sätt.

Insatserna som efter utredning kan beviljas är:

  • stödsamtal
  • skyddat boende
  • annat tillfälligt boende.

Vi erbjuder även våldsutövare fem stödsamtal som en icke biståndsbedömd serviceinsats.

Relationsvåldsteamet tillhandahåller också service i form av information till våldsutsatta och våldsutövare och även till anhöriga om stöd i olika former som andra aktörer i samhället kan ge. Du som vill vara anonym har möjlighet att vara detta .

Kunskap

Relationsvåldsteamets personal är utbildade socionomer och beteendevetare. I vårt arbete med att bedöma behov av skydd och stöd för personer som utsatts för våld i nära relationer använder vi den standardiserade bedömningsmetoden FREDA. När vi bedömer och hanterar risken för hedersrelaterat våld har vi bedömningsinstrumentet PATRIARK som stöd. Vid samtal med våldsutövare tillämpas ATV:s metod i fem faser-VASKA:

  • våld
  • ansvar
  • sammanhang
  • konsekvens
  • alternativ.

Vi anpassar vårt bemötande och arbetssätt till varje enskild individ oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och kön.

Tillgänglighet och utredningstid

Du som är våldsutsatt, våldsutövare eller anhörig är alltid välkommen att ringa social- och omsorgskontorets relationsvåldsteam för information, hjälp och stöd. Efter kontakt med oss erbjuder vi en besökstid inom 24 timmar.

Information om våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Utanför kontorstid har du möjlighet att kontakta socialjouren med frå­gor som inte kan vänta tills nästkommande arbetsdag. De hanterar akuta frågor i avvaktan på att ordinarie personal åter är i tjänst.

Din ansökan handläggs skyndsamt, inom tre månader avslutas utredningen med ett beslut.

Samverkan

Du kan lämna ditt samtycke till att din socialsekreterare samarbetar med annan huvudman. Om du har medföljande barn till ett skyddat boende samverkar socialsekreteraren i relationsvåldsteamet med barnhandläggare inom barn och ungas utredningsenhet.

Rättssäkerhet

Överklagan

Du har rätt att få din ansökan prövad och informa­tion om grunden till det beslut som du får. Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Om du behöver hjälp med att formulera din överklagan kan du få hjälp av en socialsekreterare. Inkommen överklagan handläggs skyndsamt vilket innebär svar inom fem arbetsdagar. Det är förvaltningsrätten som bedömer om kommunen har fattat rätt beslut.

Dokumentation

Socialtjänsten har enligt lag en skyl­dighet att dokumentera det som rör dig och ditt stöd. Du har alltid rätt att ta del av dokumentationen som rör dig.

Sekretess

Det råder sekretess avseende handläggningen av ditt ärende vilket innebär att information som framkommer vid handläggningen inte förs vidare till någon annan eller andra myndigheter utan att du godkänt detta eller att undantag finns enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Anmälningsskyldighet

Om ett barn eller ungdom under 18 år farit illa genom att ha bevittnat eller upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående, utsatts för hedersrelaterat våld eller utsatts för våld av en partner i nära relation upprättar relationsvåldsteamet skyndsamt en orosanmälan. Orosanmälan går till mottagningen hos barn och ungdom så att barnet får det stöd, skydd och hjälp som den behöver i enlighet med 6 kap och 7 kap SOFS 2014:4. (se orosanmälan till barn och ungdom).

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål som rör handläggningen av ditt ärende kan du lämna dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby. Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby Direkt eller till en social­sekreterare.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023