Kvalitetsgaranti för särskilt boende för äldre

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om särskilt boende för äldre kan förvänta dig av verksamheten. Kvalitetsgarantin gäller för alla boenden oavsett om det är en kommunal eller privat utförare.

Beskrivning av verksamheten och val av boende

Vid ett särskilt boende har du en egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Du får ditt behov av stöd och hjälp tillgodosett dygnet runt av personal som finns på boendet. Du har möjlighet att välja vilket boende du önskar bo på. Det finns flera olika boenden att välja mellan med olika inritning, varav samtliga har godkänts av kommunen utifrån samma kvalitetskrav. Använd gärna Socialstyrelsens jämförare. Där finns det information om de olika utförarna samt möjlighet att jämföra dem utifrån den nationella brukarundersökningen som görs årligen. Kommunen har även en egen tjänst för att jämföra äldreboenden och demensboenden.

Socialstyrelsens jämförare Länk till annan webbplats.

Kommunens jämförelsetjänst för äldreboenden och demensboenden Länk till annan webbplats.

Kommunens kvalitetsgaranti för särskilt boende för äldre

Platsgaranti inom tre månader

När du har fått ett beslut om särskilt boende och valt det boende där du helst önskar bo kommer kommunens boendesamordnare att försöka tillgodose detta snarast möjligt. Om plats inte kan erbjudas på det boende du önskar kommer du att erbjudas plats på annat boende inom tre månader.

Bemötande

Du får alltid ett gott bemötande i alla situationer av personalen. Personalen bär arbetskläder och synlig namnskylt. Personalen respekterar att din bostad är ditt hem och knackar alltid på dörren innan de går in.

God vård och omsorg

Personalen ska arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt samt värna och respektera ditt privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Personalen ska tillgodose dina önskemål om manlig eller kvinnlig personal vid hjälp med personlig hygien.

Genomförandeplan

Du och din kontaktperson skriver tillsammans en genomförandeplan där det tydligt framgår hur du vill att din hjälp ska utföras. Om du så önskar kan närstående vara med när genomförandeplanen skrivs. Planen ska skrivas inom 14 dagar från insatsens start. Om dina önskemål förändras ska genomförandeplanen skrivas om. Planen ska förnyas regelbundet, minst var sjätte månad.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Syftet med dokumentationen är bland annat att säkerställa att du får den hjälp du är beviljad. Den är även ett viktigt verktyg för personalen så de kan hjälpa dig på bästa sätt. Sekretess gäller och dokumentationen ska förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Kontaktman

I samband med att du flyttar till ett boende utses en kontaktman till dig som du i första hand kommer att få hjälp av. Kontaktmannen har ett helhetsansvar för det stöd du har behov av som till exempel inköp, kontakten med anhöriga och individuella aktiviteter. Du har möjlighet att byta kontaktman om du inte är nöjd.

Aktiviteter

Boendet anordnar minst två aktiviteter varje dag och ytterligare en större aktivitet varje vecka. Du har möjlighet till utevistelse i form av promenad eller annan utomhusaktivitet varje dag. Dina intressen ska tillgodoses och du ska erbjudas enskilt stöd för samvaro eller aktiviteter.

Måltider

Boendet serverar dig alla dygnets måltider; frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål. Du har möjlighet att påverka menyerna och ha önskemål om den mat som serveras. Maten ska smaka bra och du ska erbjudas en trevlig måltidsmiljö. Du väljer själv om du vill äta maten tillsammans med andra eller enskilt.

Kontinuitet

Ditt hjälpbehov ska tillgodoses av så få olika personer som möjligt.

Hälso- och sjukvård

Du har rätt att få sjukvård och rehabilitering genom sjuksköterska, fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Läkarinsatser får du hjälp med på boendet. Hantering av kontanta medel och betalkort sköter du i första hand själv. I de fall personalen hjälper dig har de rutiner för säker hantering av detta.

Byte av boende

Du har rätt att byta boende om du inte är nöjd. Vill du byta boende kan du kontakta kommunens boendesamordnare via Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Värdegrund inom äldreomsorgen

Omsorgsnämnden har antagen en gemensam värdegrund inom äldreomsorgen som ska vara vägledande för alla som är delaktiga i omsorgsarbetet inom Upplands Väsby kommun. Värdegrundens syfte är att signalera ett tydligt budskap gällande människosyn, värderingar och etiskt förhållningssätt som ska prägla verksamheterna.

Information om social- och omsorgskontorets värdeord Länk till annan webbplats.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på den hjälp du får till kommunen. En gång varje år får du också möjlighet att lämna din åsikt om den hjälp du får i en nationell enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten

Senast uppdaterad: 30 april 2024