Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut från Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I kommunen beslutar och verkställer Upplands Väsby kommun flytt av fordon som står felaktigt uppställda på ett sätt som kan störa ordning, säkerhet eller miljö i området.

Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får information per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen.

Om ett fordon flyttats görs en kunggörelse på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av kommunen för att flytta fordon från tomtmark.

Följande alternativ finns för att kunna begära flyttning:

  • Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1§ lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, kan flyttning ske.
  • Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annan mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättats fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Kostnaden för flyttning av fordon får privat tomtmark debiterad markägaren/beställaren. Upplands Väsby kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägaren/beställaren och eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren.

Senast uppdaterad: 5 september 2023