Fördjupad översiktsplan och program

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter. Den tar sin utgångspunkt i den kommuntäckande översiktsplanen.

Den fördjupade översiktsplanen ska även ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras för olika områden i kommunen. En fördjupad översiktsplan är inte bindande för myndigheter eller enskilda.

Planen och dess process ska:

  • Fungera som vision för framtida mark- och vattenanvändning, utveckling och bevarande.
  • Vara ett instrument för dialog med statliga intressen, grannkommuner och medborgare.
  • Utgöra ett samlat kunskapsunderlag för olika sektorer.
  • Vara vägledande och fungera som ett praktiskt verktyg i kommunens arbete med program, detaljplaner och bygglov.

Program

Ett planprogram kan tas fram om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete underlättas av ett programarbete. Då studeras övergripande frågor som berör ett eller flera planområden. Det kan exempelvis vara trafikfrågor, behov av social service och grönområden samt miljöfrågor.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024