Planprocessen

Processen att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen (PBL). Oftast börjar en planprocess med en idé eller ett behov av att ändra markanvändningen, till exempel att bygga nya bostäder. Idén kan komma från medborgare, byggherre, fastighetsägare eller från kommunen själv och kan utvecklas till ett planuppdrag.

Uppdrag

Kommunens politiker prioriterar och beslutar om vilka program och detaljplaner som tjänstemännen ska arbeta med. Som beslutsunderlag till planuppdraget finns oftast en förstudie som tydliggör de specifika frågeställningarna för varje detaljplanearbete.

Program

Ett program kan behöva upprättas som ett första steg i planprocessen. Detta görs om det finns flera svåra avväganden för området eller om översiktsplanen, kommunens övergripande och långsiktiga plan, inte ger tillräckligt tydliga riktlinjer. Ett program kan klargöra lämplig markanvändning, behov av utbyggnad av ledningar och gator samt konsekvenserna av en detaljplan på en mer övergripande nivå. Ett program innehåller ett samrådsskede (programsamråd) som i allmänhet varar i minst sex veckor. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Alla skriftliga synpunkter redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Kommunens politiker beslutar om inriktning på det fortsatta arbetet.

Samråd

I samrådsskedet upprättas ett planförslag som redovisar hur marken kan användas, men även till exempel hur stora byggnader får vara och var de ska placeras. Kommunens politiker beslutar att skicka planförslaget på samråd till berörda sakägare, grannar, myndigheter och organisationer.

Samrådstiden är i regel minst sex veckor och förslaget finns då på kommunens webbplats och på biblioteket i Messingen. Stora planer och projekt kan också presenteras i kommunhusets reception under samrådstiden. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter som inkommit på förslaget sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Granskning

Utifrån inkomna synpunkter under samrådet kan eventuella förändringar göras i planförslaget. Politikerna beslutar därefter att ställa ut planförslaget på granskning i minst tre veckor. Även under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Om inga större förändringar görs efter granskningen antar kommunen det slutgiltiga planförslaget. Om synpunkter kvarstår efter antagandet finns möjlighet att överklaga beslutet. Det är bara de som lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningen som har rätt att överklaga.

Laga kraft

Om inga överklaganden kommer in vinner detaljplanen laga kraft och kan genom det genomföras. Utbyggnad av gator och ledningar kan påbörjas och bygglov för byggnader och andra åtgärder kan sökas.

Senast uppdaterad: 13 september 2023