Vision Väsby stad 2040

Under våren 2013 antog kommunfullmäktige en ny vision för Upplands Väsby. Vision Väsby stad 2040 har bred politisk förankring och ska gälla för Väsby under en lång tid framöver. Visionen berättar hur kommunen ska utvecklas i framtiden.

I arbetet med den nya översiktsplanen är vision 2040 en av grundpelarna. Översiktsplanen berättar hur kommunen ska arbeta för att nå visionen.

Fem fokusområden för Väsby om 30 år

Visionen är uppbyggd med fem fokusområden som beskriver hur Väsby ska upplevas och vara om 30 år. Varje områrde har sedan flera underrubriker för att mer bekriva fokusområdena. Fokusområdena är:

  • 63 000 väsbybor har rätt. Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, kunskap, kultur och fritid.
  • Ett lärande Väsby. Alla elever når sin fulla potential.
  • Väsby ligger rätt. Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till.
  • Väsby vågar och gör. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar.
  • Väsby tänker längre. I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag.

Mer information om Vision Väsby stad 2040

Senast uppdaterad: 13 maj 2024