Avgifter

Byggnation och drift av kommunalt VA finansieras via avgifter och inte med skattemedel. Här kan du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp läsa mer om avgifterna.

Här hittar du även information om:

 • Mina sidor
 • hur du gör ett ägarbyte
 • hur du läser av din vattenmätare
 • hur du betalar dina avgifter och betalningsalternativ
 • Frågor och svar om VA-taxan

På mina sidor kan du som VA-kund enkelt sköta dina ärenden själv.

Här kan du bland annat följa din vattenförbrukning, lämna vattenmätarställning och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan även se dina fakturor för VA och avfall.

Du loggar in med med Bank-ID eller med kundnummer och personnummer. Som företagskund loggar du istället in med kundnummer och organisationsnummer. Uppgifterna hittar du på din faktura.

När du säljer din fastighet måste du komma ihåg att anmäla ägarbyte till kommunen. Du får då en slutfaktura och den nya ägaren kommer ta över fastighetens fakturor.

Du kan meddela ägarbyte på tre sätt:

 1. Via vår app - Upplands Väsby kommun - Anmälan om ägarbyte för VA och avfall.
 2. Via vår e-tjänst.
 3. Via blanketten - Anmälan om ägarbyte på vatten och avfall som du skriver ut och skickar in via post.

Läs av din vattenmätare en gång per år

Minst en gång per år bör du läsa av din vattenmätare. Du hittar din vattenmätare på den inkommande vattenledningen till din fastighet. Den registrerar vilken mängd vatten som du förbrukar i fastigheten.

En del fastigheter har fått nya vattenmätare som är fjärravlästa. De är så kallade smarta vattenavläsare. Om du har en fjärravläst vattenmätare behöver du inte göra egna avläsningar.

Fler sätt att registrera din vattenavläsning på

Du kan registrera din avläsning via kommunens app - Upplands Väsby kommun - Avläsning av vattenmätare. Du kan även göra din registrering via det avläsningskort som skickas ut till alla abonnenter en gång om året.

Att tänka på

Läs av din vattenmätare minst en gång per år för att få en jämn kostnad för vattenförbrukningen. Annars kan skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen bli stor. Och du får en mycket större (eller mindre) kostnad att betala än den du hade räknat med.

VA-taxa

Vatten och avlopp (VA) finansieras genom avgifter för de som är ansluta till kommunalt vatten och avlopp. I VA-taxan kan du läsa mera om avgifterna som du betalar för vatten och avlopp. 

Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2023. Pdf, 518 kB.

Det finns två olika typer av avgifter, vilka är anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är den löpande avgift som du betalar för vatten- och avlopp. Brukningsavgiften är uppdelad i två fasta och en rörlig avgift (förbrukat vatten).

Följande delar ingår i brukningsavgiften:

 • Grundavgift: En årlig fast avgift som utgår per fastighet.
 • Bostadsenhetsavgift: En årlig fast avgift som utgår per bostadsenhet. En bostadsenhet utgörs av ett eller flera utrymmen som är anslutna till vatten och/eller avlopp, där det finns tillgång till kök.
 • Avgift för förbrukat vatten. Denna avgift är rörlig och påverkas av hur mycket vatten som du förbrukar. Vattnet kostar 18,60 kr per kubikmeter vatten.

Anläggningsavgift

Du som fastighetsägare betalar en anläggningsavgift för rätten att ansluta dig till kommunalt vatten, avlopp eller både och.

Följande delar ingår i anläggningsavgiften:

 • Förbindelpunktavgift är en avgift för att upprätta förbindelpunkt. Förbindelsepunkten är den juridiska ansvarsgränsen mellan kommunens och fastighetens VA-anläggning.
 • Servisavgift är en avgift för framdragning av servisledningar (rör), från kommunens VA-anläggning till förbindelsepunkten.
 • Tomtyteavgift är en avgift per kvadratmeter tomtyta.
 • Bostadsenhetsavgift är en avgift som betalas för antalet bostadsenheter. En bostadsenhet utgörs av ett eller flera utrymmen som är anslutna till vatten och/eller spill, där det finns tillgång till kök.

När i tid som du ska betala anläggningsavgiften bestäms i LAV (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

När förbindelsepunkten har upprättats och meddelats ska anläggningsavgift betalas och brukningsavgift påbörjas. För en obebyggd fastighet betalas bostadsenheten när bygglovet meddelats. 

Lagen om allmänna vattentjänster

Vem som är skyldig att betala avgifter kan du ta del av under 2 § i lagen om allmänna vattentjänster.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan få dina räkningar från Upplands Väsby kommun som e-fakturor, autogiro och även via Kivra samt Mina meddelande.

Information om betalningsalternativ under Avgifter och taxor

Frågor och svar gällande reviderad VA-taxa 2023

Kommunen har beslutat att justera VA-taxan från och med 1 januari 2023. Till skillnad från de revideringar som gjordes 2022 på taxans konstruktion består revideringen 2023 endast av en justering av avgifterna. 2023 höjs avgifterna på delarna i fasta och rörliga brukningsavgifterna och anläggningsavgifterna med 4%.

Vilka justeringar har gjorts i 2023 års VA-taxa?

Svar: För Väsby har ändringar gjorts med utgångspunkten att ta fram en rättvis och skälig taxa, som speglar Upplands Väsbys utbyggnadsplan de närmsta tre åren framåt. För varje enskild kund varierar dock den procentuella förändringen på brukningsavgifterna utifrån flera faktorer. Priset för en kubikmeter vatten har ökat med 4% till 19,34 kronor.

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?

Svar: Tänk på hur du förbrukar ditt vatten och vad du spolar ner i avloppet.

När justeras VA-taxan?

Svar: VA-taxan ska ses över årligen och den nya VA-taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Varför justeras VA-taxan?

Svar: Va-verksamheten ska leverera vatten- och avloppstjänster till sina kunder och får inte gå med varken vinst eller förlust över en treårsperiod.

Vem har beslutat om den nya taxan?

Svar. Beslutet är taget i kommunfullmäktige.

Vad ska VA-taxan täcka?

Svar: Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsanläggningar till exempel ledningar(rör) och pumpstationer samt utgifter till Norrvatten (som vi köper dricksvattnet ifrån) och Käppala (som renar avloppsvattnet) finansieras av kommunens VA-taxa.

Var kan jag läsa mer om VA-taxan?

Svar: Läs om Vatten-och avloppstaxa 2023. Pdf, 443 kB.

Vad kommer min månadskostnad vara under 2023?

Svar: Det är flera faktorer som påverkar kostnaden, det går därför inte att svara på generellt utan får beräknas för varje enskild fastighet. Du som vill ta reda på den specifika kostnaden kan läsa under rubriken Brukningsavgifter i VA-taxan. Månadskostnaden eller årsavgiften kallas i taxan för brukningsavgifter.

Senast uppdaterad: 21 december 2022