Betyg och bedömning

Det är läraren som ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Detta arbete ska ske på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Varje bedömning som görs ska hänga samman med undervisningen.

Lärarens bedömningar ska:

  • kartlägga och värdera elevernas kunskaper
  • visa vad eleven gjort bra och vad som kan förbättras för att eleven ska utvecklas och uppnå målen
  • göra praktiska kunskaper synliga
  • utvärdera undervisningen.

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska du och ditt barn ha ett utvecklingssamtal tillsammans med ditt barns lärare. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång varje läsår för de elever som inte får betyg.

Kopia på slutbetyg

Om du vill ha en kopia på ditt betyg från gymnasiet, grundskolan eller vuxenutbildningen kan du göra en beställning via e-tjänsten. Tryck på gröna knappen nedan för att beställa.

Senast uppdaterad: 27 september 2023