Hur fungerar en kommun?

En kommun består av flera olika bestämmande organ. De viktigaste är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessutom finns flera nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Information om Upplands Väsbys kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen har som uppgift att:

 • förbereda ärenden inför fullmäktiges sammanträden
 • leda och samordna kommunens olika verksamheter
 • ansvara för att kommunfullmäktiges beslut utförs.

Kommunfullmäktige utser 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsen sammanträder nio gånger om året.

Information om Upplands Väsbys kommunstyrelse

Kommunens nämnder

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

 • Bygg- och miljönämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Socialnämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden

Upplands Väsby, Sollentuna, Sigtuna och Vallentunas kommuner har dessutom en gemensam överförmyndarnämnd.

Information om Upplands Väsbys nämnder och utskott.

Kommunen bestämmer hur verksamheten ska vara organiserad

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare. Hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

I de flesta fall bildar kommunfullmäktige ett antal nämnder som under kommunstyrelsen är ansvarig för olika verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka som ska sitta i nämnderna

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Det är också fullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, samt vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige.

Kommunens ledningssystem

Vårt ledningssystem ska säkerställa att:

 • våra mål uppnås
 • att kvalitén i verksamheterna säkras och utvecklas
 • att resurserna används på ett hållbart sätt, med god ekonomisk hushållning.

Ledningssystemet beskriver en gemensam struktur och arbetssätt för styrning, planering, rapportering, uppföljning och förbättring. Vi har valt att certifiera oss enligt miljöstandarden ISO 14001:2015. Vi har dessutom valt att följa samma struktur för systematiskt arbetssätt i hela ledningssystemet. På så sätt har vi ett integrerat ledningssystem.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024