Kvalitetsgaranti för ansökan om bygglov

Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du kan förvänta dig vid ansökan om bygglov.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Du som sökande får professionell hjälp genom hela tillståndsprocessen och det ska tydligt framgå vilka handlingar kommunen behöver för att kunna behandla ditt ärende. Du får beslut på din ansökan om bygglov eller marklov inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Ärenden som gäller exempelvis eldstäder eller så kallade Attefallhus räknas som ”teknisk anmälan” – i ett sådant ärende får du ditt beslut inom fyra veckor från det att ärendet är komplett.

Vår verksamhet

Du som ska bygga nytt eller bygga till vänder dig till bygglovenheten på kontoret för samhällsbyggnad för att söka bygglov. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd eller per delegation genom tjänstemän vid Kontoret för samhällsbyggnad i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

Bygglovenheten kontrollerar även att lagar och förordningar följs inom verksamhetsområdet. Vi ger också råd och anvisningar för att undvika överträdelser.

Beskrivning av tjänsten

Vi beslutar om:

  • Bygglov för ny- och tillbyggnad av byggnader samt för ändrad användning
  • Bygglov för uppsättning av skylt med mera.
  • Marklov för ändringar av marknivåer och fällning av träd.

Vi garanterar att

Du som sökande får professionell hjälp genom hela tillståndsprocessen och det ska tydligt framgå vilka handlingar kommunen behöver för att kunna behandla ditt ärende. Du får ett beslut på din ansökan om bygglov eller marklov inom 10 veckor från att ansökan är komplett.

Avgränsning

Tidsgarantin regleras av plan- och bygglagen. Vid speciellt komplicerade ärenden kan tiden komma att utsträckas. Du får då meddelande om detta. Din ansökan ska vara komplett.

Information om en komplett ansökan.

Förslaget ska följa gällande detaljplan, vara väl utformat och ej medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta Kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 17 december 2020