Bygglovsprocessen

Här kan du läsa om de olika stegen och vad du som sökande bör tänka på för att underlätta handläggningen.

Förberedelser

Ta reda på om det du vill göra kräver en lovansökan eller anmälan. Oftast behöver du även beställa någon form av karta.

Väsbykartan

Med hjälp av väsbykartan kan du bland annat se vilken detaljplan som din fastighet omfattas av.

Ansök om bygglov

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att underlätta handläggningen är det viktigt att handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Exempelritningar för olika åtgärder

Checklistor för olika åtgärder

Situationsplan

Situationsplanen visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån. På situationsplanen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Ritningen behöver vara i skala 1:400.

Kontrollplan

En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen.

Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. Kontrollen kan utföras av dig, av entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig.

 

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

  • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna.

Riskbedömning

När kontrollplanen tas fram ska en riskbedömning göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom byggprojektet. Under 2020 utvecklade Boverket en vägledning kring detta där de belyser vikten av att göra en riskbedömning när förslag till kontrollplan tas fram.

Exempel på kontrollplan hittar du här:

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Granskning

Efter det att din ansökan kommit in till bygg- och miljökontoret görs en första granskning av ärendet. Vid den första granskningen kontrolleras om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Vid ofullständig ansökan krävs komplettering

Om ansökan är ofullständig kommer bygg- och miljönämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

Komplettförklaring

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende. När alla handlingar i ärendet har kommit in skickar handläggaren ut komplettförklaringen.

Ansökan prövas

När du ansöker om bygglov prövar bygg- och miljönämnden om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Bygg- och miljönämnden prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan samt om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar bygg- och miljönämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

När får jag ett beslut?

Du ska få bygglovsbeslutet senast tio veckor efter att din ansökan blev komplett. I vissa fall kan bygg- och miljönämnden behöva mer tid för att utreda ditt ärende, men inte mer än 20 veckor totalt.

 

Bygg- och miljönämnden underrättar i vissa fall sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ger dem tillfälle att ge synpunkter.

Tekniskt samråd

När bygg- och miljönämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Bygg- och miljönämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska bygg- och miljönämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du börjar åtgärda utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för bygg- och miljönämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer bygg- och miljönämnden kontrollplanen.

Arbetsplatsbesök

När bygget pågår kan du få besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Slutsamråd

Oftast hålls ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

 

Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går vi bland annat igenom att kontrollplanen har följts.

Slutbesked

Innan du kan flytta in, eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från bygg- och miljönämnden om att det du byggt nu får tas i bruk och användas.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023