Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Enligt lag ska alla byggnader tas omhand genom underhåll och ändringar ska ske varsamt. Byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden får inte förvanskas. Ta därför alltid kontakt med oss om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse och regleras enligt kulturmiljölagen. Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd för ändringar av sådana byggnader och miljöer. Det kan ändå innebära att du behöver söka bygglov. Kontakta därför bygglovsavdelningen vid frågor.

Kontakta Väsby Direkt

Skydd av värdefulla kulturmiljöer

I en detaljplan har kommunen möjlighet att skydda en byggnads eller miljös specifika kulturvärden. Det finns beteckningar för olika typer av skydd.

Kulturmiljöprogram

Upplands Väsby har fantastiska miljöer som berättar om vår historia. Kulturmiljön är den miljö som människor påverkat och format genom sina verksamheter och aktiviteter under tusentals år. Upplands Väsby kommun har inget kulturmiljöprogram idag men arbete pågår för att ta fram ett förslag. Ett kulturmiljöprogram berättar om hur kommunens bebyggelse utvecklas och vilka värdefulla kulturmiljöer som finns. Kulturmiljöprogrammet ska förklara hur kommunen arbetar för att bevara, vårda och utveckla de viktiga kulturmiljöer som finns.

Plan- och bygglagen ska främja goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Att värna om kulturvärdena är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

K-märkt

Begreppet "k-märkt" används i dagligt tal men är ingen juridisk term. Vill man veta om huset är värdefullt kan det till exempel:

  • vara utpekat i ett kulturmiljöprogram.
  • finnas med i en inventering.
  • vara skyddad i detaljplan.
  • vara skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (KML).

Enligt plan- och bygglagen (PBL) behöver inte en byggnad vara utpekad för att vara värdefull. Varsamhets- och förvanskningskravet enligt PBL gäller alltid, inom och utom detaljplanerat område. Det är inte enbart byggnader som omfattas av kravet på varsamhet utan det gäller alla byggnadsverk. Förbud mot förvanskning gäller även anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, allmänna platser och bebyggelseområden.

Du som är ägare och vårdar en byggnad med kulturhistoriska värden så att den bevaras för framtiden kan ansöka om bidrag hos länsstyrelsen. Detta gäller även dig som verkar för att informera om en kulturmiljö.

Information om bidrag på länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Har du ett pågående ärende och har frågor om kulturmiljö kan du kontakta din handläggare via kommunens e-tjänst.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023