Mur och plank

Du behöver oftast bygglov för att bygga en mur eller plank men det finns undantag.

Plank är en tät konstruktion som skärmar av och fungerar som ett insynsskydd. Materialet kan vara trä, men glasskiva eller segelduk som monteras stående räknas också som plank.

En mur är en konstruktion för att avgränsa till exempel en fastighet. En stödmur är en konstruktion som är motfylld på ena sidan och som har till funktion att stödja upp till exempel jordmassor.

Du behöver oftast bygglov för att bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter.

Checklista för mur och plank Pdf, 388 kB.

Exempelritning plank Pdf, 404 kB.

Exempelritningar för Pdf, 205 kB.
murar och markuppfyllnad Pdf, 205 kB.


När krävs det inte bygglov?

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt och kan till exempel lämnas genom att varje delägare till grannfastigheten skriver under på en situationsplan som visar plankets tänkta placering. Ett skriftligt godkännande från grannen försäkrar dig mot framtida tvister.

Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Avståndet till allmän gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

Utforma och placera muren så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter.

Ett staket är en inhägnad med valfri genomsläpplighet och en maximal höjd på 1,1 meter. Staket kräver inte bygglov.

En inhägnad kan vara högre och fortfarande räknas som staket, men bara om den har en hög genomsläpplighet. Man ska alltså kunna se igenom inhägnaden från alla håll. Exempel på genomsläppliga inhägnader är smidesstaket och trådnätstängsel.

En spaljé är ett galler av träribbor, plast eller metall som har en hög genomsläpplighet och passar bra för trädgårdsväxter att klättra på. Spaljén kan monteras på en husvägg, fristående mellan stolpar eller som tak över en pergola. Spaljéer kräver inte bygglov.

Det finns några saker som det är viktigt att du tänker på när du planerar din inhägnad:

  • Du ska alltid räkna höjden från befintlig marknivå där marken är som lägst.
  • Utforma och placera din inhägnad så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter.

Tänk även på att bygglovsfria byggnadsverk, som staket, spaljé, låga murar med mera, kan kräva bygglov om:

  • Lovplikten är reglerad i detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • De utgör betydande olägenhet för omgivningen.
Senast uppdaterad: 28 augusti 2023