Avgifter, taxor

Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, anmälan, startbesked, slutbesked och planbesked. Det gäller även tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Vad kostar lov och anmälan?

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Extra avgifter

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll och planavgift.

Vänligen observera att ett bygglov även kan innebära extra VA-kostnader. För mer information hänvisar vi till VA-enheten eller till Väsby Direkt.
E-postadress till VA-enheten: va-bygglov@upplandsvasby.se

Kontakta Väsby Direkt

Vad gäller vid avskrivning och avvisning?

Vid avskrivning och avvisning av ett ärende tas en avgift ut.
Avskrivning kan till exempel ske för att ärendet återtas av sökande. Avvisning kan exempelvis vara aktuellt om ansökningshandlingarna är så ofullständiga att ärendet överhuvudtaget inte går att pröva i sak och handlingar inte skickas in trots föreläggande om komplettering.

Från 1 januari 2024 gäller nya avgifter. Den nya taxan gäller för ärenden som kommit in till bygglovsenheten 1 januari 2024 eller senare.


Taxan för bygglovsenhetens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Övriga delar av taxan har stöd i annan speciallagstiftning.

 

Observera att även planavgift kan tillkomma.

 

Vänligen, observera även att ett bygglov kan innebära extra VA-kostnader. För mer information hänvisar vi till VA-enheten eller till Väsby Direkt.

E-postadress till VA-enheten: va-bygglov@upplandsvasby.se

 

Kontakta Väsby Direkt

 

Taxa för bygglovsverksamhet 2024 Pdf, 680 kB.

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för tidsfrister och reducering av avgifter för lovs- och anmälningspliktiga åtgärder.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024