Svartbygge, olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan gör något som kräver bygg-, mark-, rivningslov- eller anmälan kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked. 

Vad är kommunens roll?

Det är bygg- och miljönämndens uppgift att se till att plan- och bygglagens regler följs. Bygg- och miljönämnden kan få kännedom om ett svartbygge genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att nämnden själv upptäcker olovligheten och startar ett ärende.

Byggsanktionsavgift

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan eller startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

Du måste betala en sanktionsavgift om du:

 • Utan bygglov bygger till, bygger nytt, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra åtgärder som kräver bygglov.
 • Börjar bygga utan startbesked trots att åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig.
 • Börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked trots att åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig.
 • Saknar en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs.
 • Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser river en byggnad eller anläggning utan rivningslov.
 • Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog utan marklov.
 • Inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, till exempel om du installerar en kamin.

Om det olovligt utförda rättas innan ärendet tas upp på bygg- och miljönämndens sammanträde kan ärendet avskrivas och byggsanktionsavgift tas då inte ut.

Lov i efterhand?

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövning av lovet tillkommer byggsanktionsavgiften.

Du kan göra en anmälan genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym men då får du inte ange någon information som kan kopplas till dig då alla handlingar som kommer in till bygg- och miljökontoret är offentliga. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du skickar e-post och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.
Information som inkommer till ärendet per telefon diarieförs också.

Vad bör anmälan innehålla?

I anmälan bör du uppge:

 • Vilken fastighet eller adress det handlar om.
 • Vad som uppförs eller har uppförts.
 • Exakt vad det är du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras.
 • En detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, bifoga gärna bilder och en karta eller situationsplan.

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Om det behövs skickar vi även kopior på inkommen information till den som anmält åtgärden. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023