Kvalitetsgaranti för avlösarservice i hemmet enligt LSS

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med beslut om avlösarservice i hemmet kan förvänta dig av verksamheten. Detta utgår från LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beskrivning av verksamheten

Avlösarservice innebär att du får stöd av avlösare både regelbundet och tillfälligt. En avlösare kommer hem till dig och under tiden kan din anhöriga utföra andra aktiviteter. Syftet är att dina anhöriga ska få tillfällig avlösning i omvårdnadsarbetet. Avlösning sker endast i hemmet eller i närområdet.

Kommunens kvalitetsgaranti för avlösarservice, LSS

Integritet, självbestämmande och delaktighet

Stor vikt ska läggas vid din rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Det stöd som du erbjuds i ditt hem ska utgå från dina behov.

Avlösare

Din avlösare ska anställas i samråd med dig eller din anhörig.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och mål med insatsen beskrivs. Planen ska upprättas inom 30 dagar från start av insatsen.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Sekretess gäller och dokumentationen förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Kontinuitet

Det är viktigt att du känner trygghet till personalen. Därför ska ditt stödbehov tillgodoses av så få olika personer som möjligt.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Upplands Väsbys policy inom funktionsrättsområdet Länk till annan webbplats.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024