Kvalitetsgaranti för boendestöd

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om boendestöd kan förvänta dig av insatsen.

Beskrivning av boendestöd

Boendestödet är ett individuellt anpassat stöd. Det kan innebära t.ex. stöd till inköp, planering av inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd vid tvätt och städning. Alla insatser ska göras tillsammans med dig så långt det är möjligt. Utgångspunkten ska vara ditt behov och dina resurser. Boendestödet ska motivera och praktiskt hjälpa dig till ett självständigt liv både i och utanför hemmet.

Kommunens kvalitetsgaranti för boendestöd

Delaktighet, självbestämmande och integritet

Du får alltid ett gott bemötande i alla situationer av personalen. Personalen respekterar att din bostad är ditt hem. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn med stor respekt för dig. Du ska ha rätt till inflytande, delaktighet och integritet. Insatsen ska utföras i samråd med dig.

Boendestödets uppstart

Du kommer att kontaktas av en boendestödjare inom 14 dagar efter att din handläggare har skickat en beställning utifrån ditt beslut.

Kontaktperson

Boendestödet utser en kontaktperson som samordnar ditt stöd och som i första hand ger dig det stöd som du har beviljats. Du kan ha stöd från flera boendestödjare men bara en av dem är din kontaktperson. Du har möjlighet att byta kontaktperson om du inte är nöjd.

Genomförandeplan

Du och din boendestödjare, vanligtvis din kontaktperson, skriver tillsammans en genomförandeplan om hur ditt stöd ska utformas. Om du så önskar kan närstående vara med när genomförandeplanen skrivs. Planen ska skrivas inom 14 dagar från insatsens start. Om dina önskemål förändras ska genomförandeplanen skrivas om. Planen ska förnyas regelbundet, minst var sjätte månad.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Syftet med dokumentationen är bland annat att säkerställa att du får den hjälp du är beviljad, samt är ett viktigt verktyg för personalen att kunna ge dig bästa möjliga stöd. Sekretess gäller och dokumentationen ska förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Kontinuitet

Boendestödet planerar för att ditt stöd ska tillgodoses av så få personal som möjligt. När tiden för din hjälp ändras eller det kommer en vikarie istället för ordinarie personal får du information om det i förväg.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Information om vår policy inom funktionsrättsområdet.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på den hjälp du får till kommunen. En gång vart annat år får du också möjlighet att lämna din åsikt om den hjälp du får i en nationell enkätundersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens hemsida. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023