Kvalitetsgaranti för daglig verksamhet, LSS

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning om vad du med biståndsbeslut om daglig verksamhet kan förvänta dig av verksamheten. Detta enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Beskrivning av verksamheten

Daglig verksamhet enligt LSS är en sysselsättning för personer med funktionsnedsättning med individuellt anpassade arbetsuppgifter. Insatsen ges efter biståndsbeslut och är till för personer som ingår i personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS. Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att personen är i yrkesverksam ålder (18–67 år), saknar förvärvsarbete, inte står till arbetsmarknadens förfogande samt inte deltar i någon utbildning.

I Upplands Väsby kommun finns daglig verksamhet enligt LSS med följande inriktningar:

  • sinnesupplevelser
  • autism
  • kultur och hantverk
  • produktion.

Kommunens kvalitetsgaranti för daglig verksamhet, LSS

Individuell anpassning

Du ska erbjudas olika former av innehåll som är anpassat efter ditt behov, dina förutsättningar samt intressen och önskemål.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och mål med insatsen beskrivs. Planen ska upprättas inom 30 dagar från start av insatsen.

Kontaktman

En person ur personalgruppen utses som din kontaktman. Är du inte nöjd med personen har du rätt att byta.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Sekretess gäller och dokumentationen förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Måltider

Du ska ges möjligheten att äta lunch och mellanmål på verksamheten. Om du vill ska det finnas möjlighet att värma medhavd lunch.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Upplands Väsbys policy inom funktionsrättsområdet Länk till annan webbplats.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på den hjälp du får till kommunen. En gång vart annat år får du också möjlighet att lämna din åsikt om den hjälp du får i en nationell enkätundersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024