Kvalitetsgaranti för personlig assistans

Kvalitetsgarantin är en kortfattad beskrivning av vad du med beslut om personlig assistans kan förvänta dig.

Beskrivning av verksamheten

Personlig assistans är ett stöd som är anpassat efter dina behov. Det innebär att du har ett antal personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Målet är att du ska kunna leva som andra och vara delaktig i samhället. Personlig assistans ska bidra till att du får möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån dina egna resurser. Stödet ska utformas utifrån ditt biståndsbeslut, dina förutsättningar och vilja.

Kommunens kvalitetsgaranti för personlig assistans, LSS

Integritet, självbestämmande och delaktighet

Stor vikt ska läggas vid din rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Det stöd som du erbjuds i ditt hem ska utgå från dina behov.

Personlig assistent

Din personliga assistent ska anställas i samråd med dig.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan där dina behov och mål med insatsen beskrivs. Planen ska upprättas inom 30 dagar från start av insatsen.

Kontaktman

En person ur personalgruppen utses som din kontaktman och vice kontaktman. Är du inte nöjd med kontaktmannen/vice kontaktman har du rätt att byta.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt.

Social dokumentation

Personalen har skyldighet att föra social dokumentation om det stöd de ger dig. Sekretess gäller och dokumentationen förvaras på ett tryggt sätt. Du har rätt att ta del av den dokumentation som rör dig.

Kontinuitet

Ditt stödbehov ska tillgodoses av så få personer som möjligt.

Fritidsaktiviteter och sociala kontakter

Personalen ska ge dig stöd till att delta i samhällsliv, kultur och fritidsaktiviteter.

Policy inom funktionsrättsområdet

Upplands Väsby kommun har antagit en policy inom funktionsrättsområdet med syfte att skapa en gemensam syn i arbetet med att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Upplands Väsbys policy inom funktionsrättsområdet Länk till annan webbplats.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024