Kvalitetsgaranti för utredningsenheten barn och unga

Kvalitetsgarantin är en beskrivning av vad du kan förvänta dig vid kontakt med social-och omsorgskontorets utredningsenhet för barn och unga.

Beskrivning av utredningsenheten för barn och ungas verksamhet

Utredningsenheten ansvarar för utredningar och bedömning av behov av insatser för barn och ungdomar. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 0 till 20 år och deras familjer. Familjer kan själva ansöka om råd, stöd och insatser. Utredningsenheten kontaktar också familjer utifrån att vi har fått information om att en familj kan vara i behov av stöd.

Alla barn har rätt till trygghet, omvårdnad och utbildning. Huvudansvaret för detta har föräldrarna som i samarbete andra vårdgivare och myndigheter ska tillgodose att deras barn får möjlighet till utveckling och växande. När det av något skäl visar sig att barnets behov inte i tillräcklig grad kan tillgodoses på denna grundläggande nivå kan det bli aktuellt med en kontakt med utredningsenheten barn och unga. Utredningsenheten strävar efter att synliggöra varje barns behov utifrån sitt sammanhang inom familjen och övriga nätverk.

Kunskap

Utredningsenhetens personal består av utbildade socionomer med olika vidareutbildningar. Vi arbetar enligt BBIC som är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga vilket ska bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet. Vi anpassar vårt bemötande och arbetssätt till varje enskild individ oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och kön. Vid samtal med barn används olika hjälpmedel för att skapa förutsättningar så att barnets röst blir hörd.

Tillgänglighet och utredningstid

Du som är förälder, barn eller ungdom är alltid välkommen att ringa socialkontorets mottagning för att få information. När du ringer får du prata med en socialsekreterare som har stor kunskap om allt som handlar om barn och ungdomar.

Kontaktuppgifter till socialkontorets mottagning

Utanför kontorstid har du möjlighet att kontakta socialjouren med frå­gor som inte kan vänta tills nästkommande arbetsdag. De hanterar akuta frågor i avvaktan på att ordinarie personal åter är i tjänst.

När du har kontakt med utredningsenheten har du som vårdnadshavare och barn/ungdom, rätt att förvänta dig följande:

  • Du kontaktas av en socialsekreterare inom tio dagar från det att en ansökan/anmälan kommit in till utredningsenheten.
  • Du är med och utformar en plan för hur utredningen ska göras.
  • Vår huvudprincip är att i den mån det är möjligt genomföra samtal med dig som är barn/ungdom.
  • Utredningen genomförs inom fyra månader.
  • Vi använder oss av tolk vid behov och anpassar våra möten så att var och en upplever att de kan uttrycka och förmedla sina behov.

Samverkan

Vi inom utredningsenheten samarbetar vid behov med andra yrkeshjälpare inom kommunen och regionen med flera. Barn, ungdomar och vuxna som vi kommer i kontakt med kan behöva stöd från oss under en period i livet, men det egna nätverket ska bära hela livet. Ett långsiktigt hållbart förändringsarbete för en individ behöver involvera hela nätverkssystemet. Vi erbjuder därför nätverksmöten och så kallade SIP-möten. I en SIP (samordnad individuell plan) beskrivs vem som gör vad, barnet/den unges mål och behov av stöd samt hur planen ska följas upp.

Rättssäkerhet

Överklagan

Som part i ett ärende (i regel barn från 15 år och dess vårdnadshavare) har du rätt att få din sak prövad och informa­tion om grunden till det beslut som du får. Om ett beslut går dig som part emot har du rätt att överklaga beslutet. Om du behöver hjälp med att formulera din överklagan kan du få hjälp av en socialsekreterare. Inkommen överklagan handläggs skyndsamt vilket innebär svar inom fem arbetsdagar. Det är förvaltningsrätten som bedömer om kommunen har fattat rätt beslut.

Dokumentation

Socialtjänsten har enligt lag en skyl­dighet att dokumentera det som rör dig och ditt stöd. Du och din vårdnadshavare har rätt att ta del av dokumentationen som rör dig.

Sekretess

Det råder sekretess avseende handläggningen av barn och unga. Det är endast barnet/ungdomen själv och dess vårdnadshavare som får ta del av uppgifter som rör ett barn/en ungdom. Information som framkommer vid handläggningen förs inte vidare till någon annan eller andra myndigheter utan att du som är part i ärendet godkänt detta eller att undantag finns enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål som rör handläggningen av ditt ärende kan du lämna dessa skriftligt via kommunens e-tjänst Synpunkt Väsby. Det går också bra att lämna dem muntligt till Väsby Direkt eller till en social­sekreterare.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 10 augusti 2023