Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är du som har en funktionsnedsättning som söker bidraget.

Bostadsanpassning kan behövas i olika situationer

Bostadsanpassning kan till exempel behövas för att du ska kunna komma in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Exempel på bostadsanpassningsåtgärder:

 • Ramp, dörrautomatik eller trapphiss.
 • Utjämning av trösklar eller dörrbreddning.
 • spisvakt eller förstärkt belysning.
 • stödhandtag eller ta bort ett badkar.

För att få bidrag ska åtgärden vara nödvändig. Bidraget är till för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och omkring din bostad. Ditt behov av hjälp ska inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Om du har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Du som hyr en bostad, äger en bostadsrätt eller äger ett hus kan ansöka om bostadsbidrag. Oftast krävs att du har ett förstahandskontrakt.

Underlag som du behöver skicka till kommunen när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag:

 • En komplett ifylld ansökningsblankett där det tydligt framgår vilken anpassning du söker bidrag för.
 • Intyg från arbetsterapeut eller annan medicinsk person som styrker din funktionsnedsättning och beskriver vilka problem den ger dig i din bostad.
 • Offert för den anpassning du ansöker om. Vid mer kostnadskrävande anpassningar som till exempel ombyggnation av badrum, installation av hiss eller stora arbeten i kök ska 2-3 prisförslag lämnas in till kommunen.
 • Medgivande från den som äger fastigheten. Om du äger en bostad tillsammans med någon ska alla ge sitt godkännande. 

Information om att bygga nytt, ändra eller riva

Det finns begränsningar för vad du kan få bostadsanpassningsbidrag för. Det ges till exempel inte för:

 • Bristande underhåll.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial.
 • Fel i utförandet som gör att byggnaden avviker från normalt utförande.
 • Anpassning av din bostad som behövs av andra orsaker än funktionsnedsättningen.

När din ansökan är inlämnad med alla efterfrågade uppgifter utreder kommunens handläggare ditt ärende. Om det behövs bokar handläggaren tid för hembesök tillsammans med dig. Handläggaren beslutar om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag. Vid ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga beslutet.

För mer information kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning via Väsby Direkt.

Du äger själv den utrustning som du fått bidrag för och ansvarar själv för skötsel och underhåll. För reparation av viss teknisk utrustning kan du söka bidrag. Det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören som du anlitar.

Du som fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag hos kommunen om du haft en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare som fått bostadsanpassningsbidrag till anpassningar i eller i anslutning till lägenheten. I hyresrätt så gäller detta i samtliga utrymmen och i bostadsrätt endast i gemensamma utrymmen. Anpassningen skall då vara till nackdel för andra bostadsinnehavare. Privatpersoner kan inte få återställningsbidrag.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024