Parkering

På kommunens allmänna mark går det att parkera givet att du följer de parkeringsregler som finns. Möjligheten att kunna parkera längs med kommunens gator avgörs utifrån hur lämpligt det bedöms vara ur trafiksäkerhets-, framkomlighets- och tillgänglighetssynpunkt.

Längs med många gator är det gratis att parkera. På vissa platser som är mer populära att parkera på, så pass att det kan vara svårt att hitta en ledig plats, används parkeringsavgift eller p-skiva för att fler ska få möjlighet att parkera där.

Kommunen är ansvarig för att reglera parkering på allmän platsmark. På kvartersmark är det markägaren, som kan vara kommunal eller privat, som avgör vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de allmänna bestämmelserna. Vad som gäller regleras i lokala trafikföreskrifter (LTF). Dessa framgår till övervägande del av de skyltar som finns på gatan eller infarten till området.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Några regler är generella och skyltas inte.

Om inget annat föreskrivits får fordon parkeras på parkeringsplats, gata eller väg eller annan allmän plats vardagar utom dag före sön- och helgdag under högst 24 timmar. Detta gäller även på en plats med skyltningen Parkering (E19), utan tilläggstavlor, oavsett var i Sverige du parkerar.

Genom att övervaka de begränsade parkeringsplatserna som finns tillgängliga på gatumark förbättras framkomligheten och trafiksäkerheten. Parkeringsplatserna ska inte användas för obehörig parkering eller långtidsparkering.

För övervakning har kommunen anlitat ett bevakningsföretag. Överträdelser av regler och föreskrifter medför att parkeringsanmärkning eller kontrollavgift utfärdas.

Parkeringsregler på privat mark

På privat tomtmark är det markägaren själv (med vissa begränsningar) som beslutar om parkeringsregler. Det gäller även övervakningen. Kontrollavgifterna får dock inte vara högre än de avgifter som kommunen tar. Väl synliga vägmärken med uppgift om vad som gäller och vart man kan vända sig med frågor ska finnas på platsen.

Överklaga en parkeringsanmärkning

Om det gäller överklagande av en parkeringsanmärkning på allmän mark vänder du dig till Polisen. Adress och telefonnummer finns på inbetalningskortet. Kommunens anställda har ingen rätt att riva en felparkeringsavi. För att överklaga en kontrollavgift på tomtmark vänder man sig till det företag som finns tryckt på avin.

Information om Parkeringsanmärkning på Polisens webpplats Länk till annan webbplats.

För att anmäla felparkerade fordon vänder du dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vill du felanmäla ett felparkerat fordon under de tider då Väsby Direkt har stängt ska du kontakta Aimo Park AB. Det gör du på 08- 590 974 44, knappval 4 (felparkerade bilar).

I kommunen finns det parkeringsplatser där du ska använda p-skiva. Övervakning av parkering sker för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning och behöver parkera nära ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen.

Kommunen beslutar och verkställer flytt av fordon som står felaktigt uppställda på ett sätt som kan störa ordning, säkerhet eller miljö i området.