Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Här finner du information om hur Upplands Väsby kulturskola behandlar personuppgifter.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som gäller i hela EU. Lagen innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks genom att vi som hanterar dina personuppgifter får ökade skyldigheter i hanteringen av personuppgifter. Det betyder att vi måste:

  • ha ett tydligt syfte till hanteringen av dina personuppgifter
  • ha en laglig grund som styrker användningen av dina personuppgifter
  • skydda dina personuppgifter så att de inte sprids vidare.

En personuppgift är en information som kan knytas till dig som person. Det kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, en bild på dig eller din adress. Upplands Väsby kulturskola lagrar bland annat följande personuppgifter:

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post.

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att vi ska kunna administrera och utbyta information som berör kursdeltagande samt för att vi ska kunna ta betalt. Behandlingen av uppgifter görs i enlighet med avtal. Anmälningshandlingarna sparas i 3 år. Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby kommun.

I vår undervisning och i samband med föreställningar, konserter, workshops/prova på-verksamhet kan vi och besökare komma att fotografera, filma eller spela in ljud. Kulturskolan informerar alltid i förväg om vi fotograferar, filmar eller spelar in ljud för att dokumentera verksamheten och för att lagra materialet. Vi informerar besökare i de fall vi inte vill att fotografering eller inspelning av film eller ljud ska förekomma.

 

Film, foto och ljudupptagning som spelas in under lektionstid i undervisningssyfte används endast under kursens gång och kommer att raderas efter att kursen avslutats.

Samtycke från vårdnadshavare

Vid anmälan till kulturskolan får vårdnadshavaren välja om hen samtycker till att bilder av eleven får publiceras på kulturskolans webb. För att kulturskolan ska få rätt att publicera bilder på elever på webben, måste kulturskolan enligt dataskyddsförordningen inhämta samtycke från vårdnadshavare. Det kan gälla till exempel ensemblebilder, bilder från konserter med mera där syftet är att göra webben så trevlig och informativ som möjligt. Det kan även gälla bilder till Facebook, Instagram, bildspel, utställningar med mera. Bilderna sparas/används så länge eleven är aktiv på kulturskolan. Samtycket gäller tillsvidare så länge eleven går på kulturskolan, men kan återtas när som helst.”

Om vi önskar publicera något material i våra trycksaker eller i annonskampanjer kommer vi kontakta dig för att skriva avtal om materialets användning.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR men det är viktigt att du vet att alla handlingar som inkommer till oss blir allmän handling eftersom vi är en kommunal verksamhet. De kommer att arkiveras enligt arkivlagen.

Om du har frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut information, återkalla samtycke, få rättelse eller begränsning av direktmarknadsföring är du alltid välkommen att kontakta oss:

Dataskyddsombud
Telefon: 08-590 970 00
E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Personuppgiftsansvarig
Telefon: 08-590 970 00
E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.

E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Senast uppdaterad: 2 februari 2024