Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor och förskolor, vårdlokaler samt kultur- och fritidsanläggningar.

Du som är hyresgäst i kommunens lokaler ska direkt anmäla skador, fel och brister. Vid akuta fall som innebär risk för person- eller egendomsskada ringer du Väsby Direkt på 08 - 590 970 00 under kontorstid. Utanför kontorstid vänder du dig till Fastighetsjouren på 08 - 590 974 77.

Om du som besökare i kommunens lokaler har synpunkter på lokalen vänder du dig till den förening eller den som är ansvarig för verksamheten i lokalen.

Drift och förvaltning

Hyresgästen ansvarar för invändigt underhåll som exempelvis ytskikt på väggar och golv. Utvändigt underhåll utförs av kommunen på mark, byggnad och tekniska installationer. Det är kommunens Fastighetsenhet som ansvarar för skötsel, drift och underhåll. Vem som ansvarar för vad styrs av en gränsdragningslista. Kommunen förvaltar cirka 167 000 kvadratmeter lokalyta. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott är kommunens fastighetsägarrepresentant.

Kontroll och tillsyn

Offentliga lokaler kontrolleras regelbundet av bygg- och miljökontoret med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Information om hygienlokaler

Information om hälsoskydd

Utöver de kontroller som utförs av kommunen som tillsynsmyndighet har fastighetsägaren också ett ansvar för att utföra regelbundna myndighetskontroller. Exempel på det kan vara besiktningar av elanläggning, hissar, lekutrustning och ventilation.

Riktlinjer och policyer för nyproduktion, om- och tillbyggnad i kommunens lokaler

Vi följer lagstadgade krav när vi bygger. Dessutom har vi egna krav för att skapa byggnader, lokaler och utemiljöer som är ändamålsenliga. Som samtidigt bidrar till en rimlig insats för drift och skötsel. För att hålla nere både kostnader och hyror behöver lokalerna vara yteffektiva och välplanerade. Material och teknik ska väljas från ett ekonomiskt helhetsperspektiv.

Kommunledningskontoret ansvarar för vår lokalförsörjning. De styr våra övergripande krav för kommunägda lokaler och utemiljöer, oavsett huvudman för verksamheten. I varje enskilt byggprojekt kompletteras kraven utifrån verksamhetens art och behov. Dessa krav sätts av det kontor som behöver lokalerna utifrån olika riktlinjer.

Fastighetsenheten på kontoret för samhällsbyggnad styr krav som gäller bygg- och installationstekniska delar samt områdena energi, miljö och material.

Vill du veta mer kontakta vårt kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 9 april 2024