Familjehem

Ett barn eller en ungdom som far illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem. Det kallas familjehem.

Gemensamt för de barn som behöver familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och ett fungerade hem. Orsakerna till detta kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller andra personliga problem som skapar en miljö där barnet inte mår bra.

Insatsen är alltid behovsprövad och utredning ligger till grund för beslut.

Familjer som har en stabil livssituation, intresse, tålamod och framför allt tid att ta emot barn med social problematik kan bli familjehem. Kontakten med barnets biologiska familj är viktig.

Hur blir man familjehem?

Intresserade familjer kontaktar social- och omsorgskontorets placeringsenhet via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

För att bli ett familjehem görs en utredning som innehåller intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från bland annat polis och socialtjänst.

Att vara familjehem

Ett familjehem är ett hem som utretts och godkänts av socialnämnden. Familjehemmet ges utbildning och handledning för att kunna utföra sitt uppdrag.
Samarbetet med barnets ursprungsfamilj och andra för barnet viktiga personer samt handläggare på familjeenheten är viktigt.

Ekonomisk ersättning

När familjehemmet tar emot ett familjehemsplacerat barn skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Riktlinjer för ersättningen utgår från kommunförbundets rekommendationer. Den ekonomiska ersättningen består av två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat, boende och andra utgifter.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete familjehemmet genomför.

Under vistelsen hos familjen omfattas barnen av kommunens försäkringar.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019