Elda utomhus

Om du planerar att elda utomhus är det viktigt att du känner till reglerna och att du tar hänsyn till andra människor och miljön. Här har vi samlat information om vad du bör tänka på vid eldning utomhus. Här får också du som störs av rök från utomhuseldning i din närmiljö reda på vad du kan göra.

Innehåll

Regler vid eldning utomhus

Eldning och grillning i naturen och på egen tomt är generellt sett tillåtet. Men det finns förbud beroende på var i kommunen du tänker elda. Det kan också införas eldningsförbud under vissa perioder beroende på väderlek. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gör gällande att det är du som eldar som ansvarar för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt och att människor inte störs av din eldning.

Använd torrt bränsle

För att minimera utsläppet av luftföroreningar ska bränslet vara torrt och får endast bestå av obehandlat organiskt material. Målat eller tryckimpregnerat virke, gummi och plast får inte eldas. Om du eldar med fuktigt bränsle finns risk för kraftig rökutveckling. Om elden består av otillåtet bränsle kan bygg- och miljönämnden förbjuda eldning.

Använd material från marken

Enligt allemansrätten är det tillåtet att göra upp eld i naturen på eget ansvar och under säkra förhållanden. Om du vill göra upp en brasa i naturen är det tillåtet att använda material från marken, såsom löst liggande pinnar, grenar och kottar. Däremot får du inte ta något från levande träd och buskar.

Elda på säkert underlag

Det viktigt att du tänker på att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark, djur eller växter. Sandig eller grusig mark är bra underlag. Skogsmark är mindre bra. Där kan elden lätt sprida sig. Där finns också en risk att elden, efter att du har släckt den, finns kvar och ligger och pyr i marken för att sedan flamma upp igen. Om du eldar på eller intill berghällar eller större stenblock kan dessa spricka.

Elda så att röken inte stör

Om eldning sker så att rök och sot blir så störande att det betraktas som olägenhet för människors hälsa kan bygg- och miljönämnden ingripa mot eldningen. Det kan ske genom begränsning av var och när eldning får äga rum med hänsyn till tid och/eller väderlek. I särskilda fall kan eldning också helt förbjudas.

Om du vill grilla

På vissa platser i Upplands Väsby tillhandahåller kommunen iordningställda fasta grillplatser för allmänheten. Dessa platser hittar du på kommunens naturkarta.

Naturkartan Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

Efter att du har eldat se till att du släcker elden ordentligt. För också bort eventuellt skräp så att även nästkommande personer kan njuta av platsen.

För grillning på egen tomt finns det inga generella begränsningar, men den får inte bli störande för närboende. För att minska risken för att röken från din grill ska störa andra kan du tänka på placeringen av grillen i förhållande till vindriktningen och ditt val av bränsle.

Eldning i kommunens naturreservat

Kommunen har ett antal naturreservat. I dessa områden kan också särskilda regler för eldning gälla. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser. Vad som gäller för respektive område framgår av anslagstavlorna i området. Information finns också i kommunens ordningsföreskrifter för naturreservat.”

Kommunens ordningsföreskrifter för naturreservat Länk till annan webbplats.

Trädgårdsavfall är avfall i form av växtdelar som kommer från trädgårdar, parker och balkonger. Julgran räknas också som trädgårdsavfall.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område (tätort) i Upplands Väsby kommun. Undantag från förbudet gäller för majbrasor/valborgsmässoeldar på valborgsmässoafton.


Karta över Väsbys gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.


Att tänka på vid eldning utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område får du endast elda trädgårdsavfall som är torrt och består av ris, kvistar och grenar. Elda inte tätt packat trädgårdsavfall såsom löv, gräs och liknande. Det ger en kraftig rökutveckling. Målat eller tryckimpregnerat virke, gummi och plast får inte eldas. Om elden består av otillåtet bränsle kan bygg- och miljönämnden förbjuda eldning.

 

Om du bor i ett icke planlagt område och vill elda upp ditt trädgårdsavfall ska du ta hänsyn till aktuell brandriskprognos. Om det råder eldningsförbud innefattar det även eldning av trädgårdsavfall.

Eldning av trädgårdsavfall utanför detaljplanelagt område får endast ske på egen fastighet och om aktuell brandriskprognos medger det.

 

Bränslet ska vara torrt och får endast bestå av trädgårdsavfall som inte går att kompostera såsom ris, kvistar och grenar. Löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök får inte eldas. Eldning ska ske i mindre omfattning och elden ska släckas innan mörkrets inbrott.

Alternativa sätt att bli av med trädgårdsavfall

För att ta hand om ditt trädgårdsavfall på annat sätt kan du antingen kompostera det på din tomt eller lämna det till en återvinningscentral. Kompostering på egen tomt kräver ingen anmälan till kommunen. På SÖRAB:s återvinningscentral i Smedby kan man lämna ris och grenar utan extra kostnad.

Trädgårdsavfall kan även hämtas i enlighet med tillämpningsanvisningarna. Hämtning av trädgårdsavfall kan beställas. Trädgårdsavfallet ska vara buntat eller ligga i papperssäck när det ska hämtas. Det hämtas vid hämtningsfordonets angöringsplats.

Tippning av trädgårdsavfall i naturen är olagligt.

Invasiva arter

Invasiva arter får inte eldas med, får inte sorteras som trädgårdsavfall och får inte heller komposteras. Invasiva arter ska förpackas i tätförslutna soppåsar och lämnas i angivna kärl på återvinningscentral. Lista på invasiva arter i Sverige finns på Naturvårdsverkets webbplats.

 

Kommunens förbud mot eldning av trädgårdsavfall i detaljplanelagt område gäller inte på valborgsmässoafton, den 30 april varje år. Då är det tillåtet att anordna en valborgsmässoeld/majbrasa under vissa förutsättningar.


Vad får eldas i brasan?
Brasan får endast innehålla torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera såsom ris, kvistar och grenar. Om elden består av otillåtet bränsle kan bygg- och miljönämnden förbjuda eldning. Arrangören för brasan blir då ansvarig för att transportera bort avfallet.


Vart får brasan placeras?
Brasan ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på närhet och vindriktning inte orsakar olägenhet för närboende. Tänk även på brandrisken och elda därför inte för stora högar eller i närheten av träd, buskar och annat som kan antändas av gnistor från elden.

Det är du som anordnar brasan som har ansvar för att regler och föreskrifter följs. Håll dig uppdaterad med väderleksrapporter och brandriskprognoser. Följ Brandkåren Attundas anvisningar för valborgsmässoeldar. Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.


Tillstånd krävs för privat majbrasa
Om du vill anordna en majbrasa som ett privat arrangemang, till exempel i din egen förening på privat mark eller i din trädgård, krävs normalt inget tillstånd från polisen. För att få anordna en valborgsmässoeld på allmän plats krävs enligt ordningslagen tillstånd. Tillstånd söker du hos Polisen.

 

Anvisningar för valborgsmässoeldar på Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

 

Sök tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Om du ska elda är det är viktigt att du håller koll på brandrisken i skog och mark. Aktuella brandriskkartor och brandriskprognoser hittar du på SMHI:s, MSB:s webbplats eller i appen Brandrisk Ute.

Om det finns risk för brand i skog och mark, exempelvis vid torrt väder, kan eldningsförbud införas. Vad som gäller vid varje enskilt eldningsförbud kan skilja sig. Normalt sett innebär det att det är förbjudet att elda med öppen låga i naturen, men att det är tillåtet att grilla på egen tomt. För att ta reda på om eldningsförbud råder och vad som gäller besöker du länsstyrelsens, räddningstjänstens, kommunens hemsida eller appen Brandrisk Ute. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Miljö- och hälsorisker

När du eldar finns det alltid risk för brand och röken från elden innehåller miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar. Om röken når in i bostäder kan den också ge negativ effekt på inomhusluftens kvalitet.

Luftföroreningarna som bildas vid förbränning av organiskt material innehåller bland annat koldioxid, olika kväveoxider och små partiklar (sot). Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och marknära ozon. Sot från eldning har också en negativ klimatpåverkan. Inandning av de små partiklarna kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet. Vissa typer av föroreningar är även cancerframkallande. Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

För att din eldning ska vara så behaglig för dig och din omgivning som möjligt kan du tänka på att välja rätt sorts bränsle, lämplig plats och ha släckningsutrustning nära till hands. Håll dig uppdaterad om brandrisken i ditt område och om det råder eldningsförbud.

Om du störs av eldning

Om du störs av att det eldas i ditt närområde ska du i första hand kontakta den som eldar. Hör om denne kan elda på en annan plats eller bara elda under särskilda omständigheter – som när vinden blåser åt ett visst håll. Blir du inte nöjd med åtgärderna, eller om ni inte kan komma överens om en lösning, kan du ta kontakt med kommunens bygg- och miljökontor. Vi utreder då ärendet utifrån reglerna i miljöbalken. Det är bra för dig att veta att vi bara kan ingripa om störningen är återkommande under en längre tidsperiod. Skulle det istället handla om brandrisk tar du kontakt med Brandkåren Attunda.

Läs mer om störande lukter Länk till annan webbplats.

Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 april 2024