Elda inomhus

Här har vi samlat information till dig som redan nu använder eller har tankar på att börja använda dig av någon typ av eldstad i din bostad. Oavsett om din eldstad används för uppvärmning eller bara för trivseleldning finns det saker du bör tänka på. Här kan också du som störs av röken från eldstäder i din närmiljö få veta hur du ska gå till väga.

Miljö- och hälsorisker

Röken som bildas av förbränning av biobränsle som ved, pellets, flis och liknande innehåller mycket sot och andra miljö- och hälsoskadliga partiklar. Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen och bidra till att luften blir bättre där du bor. Det gör också att dina grannar drabbas av så litet obehag som möjligt.

Luftföroreningarna som bildas vid vedeldning är bland annat koldioxid, olika kväveoxider och små partiklar (sot). Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och marknära ozon. Sot från eldning har också en negativ klimatpåverkan. Inandning av de små partiklarna kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet. Vissa typer av föroreningar är även cancerframkallande. Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Enligt Naturvårdsverket är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Det är viktigt att tänka på att i tätbebyggda bostadsområden kan små enskilda utsläpp ha en relativt hög påverkan på närliggande omgivning. Genom att elda på rätt sätt kan du minska de skadliga utsläppen en hel del. Ofta är pellets och flis lättare att elda rätt jämfört med ved som kräver mer kunskap och korrekt hantering.

Gott om luft

Se till att lufttillförseln till eldstaden är god. Vid låg lufttillförsel under en längre tid blir förbränningen dålig och det uppstår så kallad pyreld. Pyreldning orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar. Dessutom är risken för skorstensbrand stor.

Torr ved

Använd lagom torr ved. Om veden är fuktig ökar mängden skadliga ämnen i rökgaserna kraftigt. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår. Ved som tas in för att eldas bör användas inom ett par veckor, annars blir den för torr. Ett väldigt torrt vedträ brinner upp fort, ökar utsläppen av föroreningar och ger mindre värme. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.

Tändmedel

För att få bra fart på elden och minimera utsläppen är det bra att använda tändmedel. Använd helst tändmedel i form av braständare som till exempel briketter, block eller tändpåsar, eller fint huggna vedträn. Undvik tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Använd inte tändvätska, främst för att det kan vara väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt, men det genererar även mer föroreningar.

Tänd i toppen

När du staplar vedträna är det viktigt att du gör det på ett luftigt sätt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden som i en fyrkant. Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på. När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2–3 vedträn. Lägg även dessa vedträn luftigt och gärna i kors.

Röken

Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Askan

Askan från biobränsle är basisk och innehåller värdefulla mineraler som kalcium, kalium och magnesium. Förutsatt att du har använt rena trädbränslen kan du återanvända askan som gödningsmedel i din trädgård eller hälla ut den i skogen. I annat fall kan du slänga askan i soporna. Vedaska räknas som hushållsavfall och sorteras som restavfall. Detta gäller inte för aska från oljeeldning, som betraktas som miljöfarligt avfall och ska lämnas in till avfallshanteringen för deponi. Tänk på att hantera askan på ett brandsäkert sätt. Se till så att askan inte innehåller några glödrester innan den återanvänds, lämnas i skogen eller som avfall.

Mer information om hur du eldar på rätt sätt hittar du hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Regler vid eldning inomhus

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken innebär att den som eldar i en eldstad själv har ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt och att grannar inte störs.

Upplands Väsby kommun har också en lokal föreskrift som reglerar skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen. I den står det att vid eldning ska lufttillförseln vara god och bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat. Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år.

I tätbebyggda områden bör eldstäder enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till ordinarie uppvärmningssystem. Enligt praxis menas med trivseleldning att du eldar högst två gånger i veckan under högst fyra timmar per tillfälle. Har du en pelletskamin bör det gå bra att elda oftare. En pelletskamin har effektivare förbränning och ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer.

Om eldning sker så att rök och sot blir så störande att det betraktas som olägenhet för människors hälsa kan bygg- och miljönämnden ingripa mot eldningen. Det kan ske genom begränsning av när eldning får äga rum med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilda fall kan eldning också helt förbjudas.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (Pdf, 301 kB.) Länk till annan webbplats.

Om du störs av eldning

Om du störs av att din granne eldar ska du i första hand prata med din granne om detta. Hör om denne kan elda lite mindre eller bara elda under särskilda omständigheter – som när vinden blåser åt ett visst håll. Blir du inte nöjd med grannens åtgärder, eller om ni inte kommer överens, kan du ta kontakt med kommunens bygg- och miljökontor så utreder vi ärendet enligt miljöbalken.

Läs mer om störande lukter här.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022