Värmepump

En värmepump kan utvinna värme från luft, ytvatten och mark. Om du planerar att installera en värmepump ska du i god tid ansöka om tillstånd för att få installera din värmepumpanläggning.

Innan du skickar in din ansökan ska du ha gjort följande förberedelser:

  • Prata med dina grannar och inhämta in grannyttranden om din anläggning placeras närmare än 10 meter från tomtgränsen.
  • Anmäl ett ärende till ledningskollen. Svar från ledningskollen ska sedan bifogas till din ansökan.
  • Se till att ditt/dina borrhål hamnar minst 20 meter från andra energibrunnar.
  • Se till att borrhålet hamnar minst 30 meter från dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din egen eller grannes tomt.
  • Anmäl eventuell skrotning av en gammal oljecistern till miljöenheten.

Tänk på att arbetet kan orsaka störande buller och/eller vibrationer. Informera gärna dina grannar om att du planerar att borra för bergvärme i förebyggande syfte även om borrhålet kommer att placeras mer än 10 meter från fastighetsgränsen.

Upplands Väsby kommun ställer krav på att brunnsborraren ska vara certifierad. Målet med kravet på certifiering är att minska risken för miljöstörningar. Följden om borrningen orsakar skada på miljön eller fastigheter är skadestånd.

En certifierad brunnsborrare har dokumenterad kunskap och erfarenhet av brunnsborrning. Dessutom har företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar en ansvars- och miljöförsäkring som kan täcka kostnader för uppkomna skador.

En certifierad brunnsborrare ska följa Normbrunn -16 som beskriver hur borrning av brunnar ska ske. Kraven är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med branschen. I bilaga 2 till Normbrunn -16 finns också ett avsnitt som vänder sig till dig som ska beställa borrning.

Mer vägledning om borrning och Normbrunn -16 Länk till annan webbplats.

Hitta certifierade brunnsborrare

Din brunnsborrare ska alltid kunna ange ett giltigt certifieringsnummer. Detta nummer ska anges i din ansökan. Du kan söka efter certifierade brunnsborrare på RISE webbplats.

Sök efter brunnsborrare på RISE webbplats Länk till annan webbplats.

Det krävs en ansökan till bygg- och miljökontoret för att installera en värmepump. Du måste ha fått ett skriftligt tillstånd innan du installerar en värmepump.

Bifoga fastighetskarta

Till din ansökan ska du bifoga en fastighetskarta. Den ska visa fastigheten i en lämplig skala, till exempel 1:500-1:1000 och ha en norrpil utmarkerad.

Se till att fastighetskartan innehåller:

  • Fastighetsgränser och placering av byggnader.
  • Fastighetsbeteckningar och/eller gatuadresser
  • Borrhålets placering, om det vinklas ska det också framgå riktning och placering av botten på borrhålet.
  • Placering av egna och grannars dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar, om dessa finns inom 50 meter från planerad anläggning.
  • Placering av egen och grannars befintliga energibrunnar eller värmeslingor för jordvärme, om dessa finns inom 50 meter från planerad anläggning.

Du kan beställa ett enkelt kartutdrag (nybyggnadskarta) kostnadsfritt från kommunens kart- och mättjänster.

Beställ kartutdrag (nybyggnadskarta) Länk till annan webbplats.

Andra bilagor som ska bifogas till ansökan

Om dina planerade borrhål borras mindre än 10 meter från din fastighetsgräns så måste du bifoga undertecknade yttranden från berörda grannar till din ansökan.

Bifoga också produktdatablad för värmepumpen där det tydligt framgår vilket köldmedia och vilken effekt värmepumpen kommer att ha.

Om den fastighet du ska borra på ligger inom detaljplanelagt område ska du även bifoga svar från ledningskollen.

Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler och krav för att kunna få ett tillstånd. Särskilda regler gäller också om du ska installera en värmepump med en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt eller om anläggningen kommer att bestå av mer än 10 kilogram köldmedium. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information.

Information om köldmedier

Efter att du skickat in ditt ärende kommer din ansökan att registreras. Därefter ska den diarieföras innan den fördelas ut till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och beslut

Handläggningstiden för en ansökan om värmepump är cirka 4 veckor från det att ansökan bedöms vara komplett. Installationen får inte påbörjas innan beslut om tillstånd vunnit laga kraft. Beslutet anses ha vunnit laga kraft 3 veckor efter vi har fått in en bekräftelse på att alla berörda parter tagit del av beslutet.

Avgift

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt taxa som är fastställd och antagen av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om din ansökan avslås.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Länk till annan webbplats.

Olika typer av värmepumpar

Värmepumpar på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hantering av borrkax

Borrkax (vatten uppblandat med söndermalt bergmaterial) som uppstår vid borrningen ska alltid passera en sedimentationscontainer och får därefter släppas ut på egen fastighet om det kan ske på ett sådant sätt att det inte rinner ut på gatan eller vidare till din grannes fastighet. Det avslammade borrvattnet får inte ledas till dag- eller spillvattensystemet eftersom det blir cementliknande när det torkar, vilket kan förstöra både ledningsnät och miljön.

Senast uppdaterad: 24 april 2024