Wijk Oppgård

I Brunnby-Vik byggs ett nytt bostadsområde samt en ny skola och idrottshall.

Bostadsområdet är planerat som en trädgårdsstad med stor variation av byggnadstyper. Det byggs flerbostadshus, villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt kommer cirka 150 nya bostäder att byggas. Upplands Väsby kommun arbetar aktivt för ett mer miljöanpassat byggande i samverkan med byggande aktörer. Kommunen har därför tillsammans med exploatören aktivt jobbat med miljö-och hållbarhetsfrågorna. Byggherrar för bostäderna är TB Bostad, Virapark och KVM Bostad. Bostadsområdet beräknas färdigbyggt under år 2024.

Bild på barn som spelar fotboll på fotbollsplan och i bakgrunden syns nybyggda bostäder i Wijk Oppgård

Upplands Väsby kommun är byggherre för infrastruktur samt byggande av den nya skolan och idrottshallen. Den nya skolan, Viraskolan, kommer ägas av kommunen och planeras norr om den befintliga Vikskolan. Vikskolan rivs när Viraskolan är färdigbyggd. Viraskolan kommer drivas av den fristående huvudmannen Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB. I skolan kommer finnas plats för upp till 420 elever i årskurserna F-6. Byggstart för den nya skolan är planerad i maj 2022.

I anslutning till skolan planeras en idrottshall med en fullstor träningshall vilken kommer vara bokningsbar via kommunens kultur- och fritidskontor.

Skola och idrottshall beräknas vara inflyttningsklara någon gång år 2024-2025.

Skolan

Generalentreprenören Winge Byggnads AB har påbörjat markarbetena för bygget av nya Viraskolan.

Arbetet i området planeras att pågå etappvis fram till och med år 2025.

VA- och gatuarbeten

Utbyggnad av Viravägen pågår. Arbetena omfattar VA och gata upp till färdig asfalt med ny infart till området, vändplan, dagvattendamm samt nytt VA.

Upphandlingen av entreprenör för byggande av ny cirkulationsplats för ny infart till området från Almungevägen är färdig. I början på nästa år startar vinnande entreprenör Züblin Scandinavia AB arbetena.

Arbete med kommande upphandling för skede två arbeten med finplanering pågår. Entreprenaden är planerad för utförande under 2023.

Bostadsområde

Byggande av VA och gata för bostadsområdet är färdigt. Finplanering återstår och planeras utföras under år 2023.

Det meandrande åkerdiket som grävts öster om bostadsområdet för avledning av dagvatten är färdigt.

Idrottshall

En idrottshall planeras byggas när gamla Vikskolan har rivits.

Arbetsområdets utformning kan komma att variera under projektets gång. Trafikanter ombeds vara uppmärksamma på förändringar i området och anpassa hastigheten därefter. För allas säkerhet är det viktigt att avgränsningar respekteras och att anvisningar och trafikregler följs.

Tillfälliga vägar

I mitten på maj är det byggstart och då ska nya vägar användas för att ta sig till och från skola och förskola. De nya vägarna ska användas för hämtning och lämning av barn, för att komma till personalparkeringen och för transporter till skolorna. Efter samråd mellan kommun, skola och förskola kommer nedan körspår att gälla. Se bildens markeringar med gul och röd.

Kartbild över nya vägar för lämning och hämtning av barn till skola och förskola

Ny transportväg för leveranser till förskola

Den nya vägen kommer att byggas innan arbetsområdet för skolan stängslas in, se skiss nedan. Vägen beräknas vara färdig i slutet av maj.

Kartbild över tillfällig väg för transporter till förskolan

Gång- och cykelväg stängs av längs Viravägen

För att så säkert som möjligt kunna utföra markarbeten vid Viravägen kommer gång- och cykelvägen längs med Viravägen att stängas av. Detta för att göra det möjligt för tung trafik att passera säkert från Viraskolans bygge. Fotgängare och cyklister hänvisas istället till väg via bostadsområdet eller runt söder om förskolan.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022