Wijk Oppgård

I Brunnby-Vik byggs det nya bostadsområdet Wijk Oppgård samt skola och idrottshall.

I Brunnby-Vik byggs ett nytt bostadsområde samt en ny skola och idrottshall.

Bostadsområdet - Wijk Oppgård är planerat som en trädgårdsstad med stor variation av byggnadstyper. I Wijk Oppgård byggs flerbostadshus, villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt kommer ca 150 nya bostäder att byggas. Området får en stark miljöprofil där både kommun och byggbolag tagit på sig att genomföra projektet på ett sätt där miljön gynnas. Byggherrar för bostäderna är TB Bostad, Virapark och KVM Bostad. Beräknas klart 2024.

Väsby kommun är byggherre för infrastruktur samt byggnation av den nya skolan och idrottshallen. Den nya skolan – Viraskolan – kommer ägas av kommunen och planeras norr om den nuvarande Vikskolan vilken efter färdigställande av Viraskolan, kommer att rivas. Viraskolan kommer drivas av den fristående huvudmannen Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB. Viraskolan kommer ha plats för upp till 420 elever i årskurs F-6. Byggstart för den nya skolan är planerad till första halvan av 2022.

I anslutning till skolan planeras en idrottshall inrymmandes en fullstor träningshall vilken kommer kunna bokas via kommunens kultur- och fritidskontor.

Preliminärt kommer skola och idrottshall vara klara 2024-2025.

Antingen är sidan som är dekorerad felaktig eller så är kan inte sidan visas i detta läge: TypeError: null has no such function "getIdentifier"

Under sommar och höst 2019 pågår förberedande arbeten inför utbyggnaden av de nya gatorna i området.

Bland annat anläggs en yta för entreprenörerna att ha sina byggbodar med mera på. Den ytan kommer användas kontinuerligt från och med december 2019.

Söder om Vikskolan anläggs en parkeringsplats för de som ska hämta/lämna barn.

Infrastruktur:

Just nu pågår byggandet av gator och ledningar för vatten och avlopp som genomförs etappvis.

Vikskolan:

Just nu pågår ett omtag av projekteringen av den nya skolan. Arbeten på plats förväntas starta under andra halvan av 2022.

Gator och VA byggs om och ut och anpassas till det nya bostadsområdet, skola och idrottshall.

Augusti 2020 - december 2021

Bostäder och den nya skolan börjar byggas.

Antingen är sidan som är dekorerad felaktig eller så är kan inte sidan visas i detta läge: TypeError: null has no such function "getIdentifier"

Den nya skolan börjar byggas första halvan av 2022.

Text

April - oktober 2022

Grönområden och parker färdigställs. Allt finarbete med gator som exempelvis kantsten avslutas. Lyktstolpar säts upp och tas i drift.

September 2022

Rivning av galma Vikskolan påbörjas. Där efter påbörjas de förberedande arbetena för den nya idrottshallen.

Oktober 2022 - oktober 2024

Byggande av den nya idrotshallen påbörjas. När den nya hällen är färdig påbörjas rivandet av den gamla.

Text

Säkerhet under byggtiden:

Arbetsområdet kan komma att variera under projektets gång och trafikanter ombeds vara uppmärksamma på förändringar i området och anpassa hastigheten där efter. För allas säkerhet respekterar vi avgränsningar och följer anvisningar och gällande trafikregler.

Tillfällig byggväg:

En tillfällig byggväg mellan Almungevägen och Viravägen har anlagts för att trafiken ska flyta på under arbeten på Viravägen. Den vägen beräknas kunna användas som infart till bostadsområde, förskola och skola fram till vår/sommar 2022 då byggnation av nya skolan planeras starta.

Väsby kommun är byggherre för infrastruktur samt byggnation av den nya skolan och idrottshallen.

En tillfällig byggväg mellan Almungevägen och Viravägen har anlagts för att trafiken ska flyta på under arbeten på Viravägen. Den vägen beräknas kunna användas som infart till bostadsområde, förskola och skola fram till sommar 2022 då byggnation av nya skolan planeras starta.

Kartbild markerad med den tlilfälliga vägen

Varför måste en tillfällig väg byggas?

När projektet med infrastrukturen i det nya bostadsområdet startar så måste trafiken till och från skolan och förskolan skiljas från byggtrafiken av säkerhetsskäl.

Var kommer den tillfälliga vägen att gå?

Den går från Brunnbyvägen parallellt med den befintliga gång- och cykelbanan i Brunnbyparken. På så vis kommer man kunna nå skolan och förskolan via Tunavägen - Brunnbyvägen och den tillfälliga vägen.

Hur säkert är det att använda gång- och cykelbanan längs vägen?

Eftersom gång- och cykelbanan är en skolväg så har säkerhet varit en stor del i planeringen av den tillfälliga vägen. Hastigheten kommer vara begränsad och där bilvägen korsar gång- och cykelbanan kommer det vara ett övergångställe. Alla trafikanter förväntas följa gällande trafikregler samt visa hänsyn till att det finns barn i området. Vägen slutar vid den tillfälliga parkeringen vid skolan och kan inte användas för genomfart till exempelvis Almungevägen.

Var kan jag som vårdnadshavare med barn i skolan/förskolan parkera?

Söder om Vikskolan har det anlagts en parkeringsplats för de som ska hämta/lämna barn. Den parkeringen delas med personalen på skolan så antalet platser blir färre. Därför kommer det också finnas en ”kiss-and-drop-zon” där man kan släppa av barn som kan gå själva in till skolan.

Varför har ni minskat antalet parkeringsplatser vid skolan?

Eftersom parkeringen är tillfällig så vill man inte använda så mycket av parken till att anlägga en tillfällig parkering som sen ska tas bort och parken återställas. När skolan och idrottshallen är färdiga kommer det finnas tillräckligt med parkeringar för både personal och vårdnadshavare.

Varför går vägen genom Brunnbyparken?

När vägen planerades undersöktes en mängd olika lösningar och det här är den som är säkrast för både boende i området, barn som går eller cyklar till skolan och de vårdnadshavare som kör bil. Det är inte lämpligt att leda in trafik på smala bostadsgator som exempelvis Färentunagränd eller Huddungegränd och därför kan kommunen inte anvisa trafikanter dit.

Den tillfälliga vägen och parkeringen förstör parken!

Kommunen kommer återställa ytorna som används för den tillfälliga vägen och parkeringen när dessa inte längre används.

Varför har det inte gjorts någon bullerutredning/miljökonsekvensbeskrivning?

Eftersom vägen är tillfällig behövs inga utredningar. Den kommer vara i bruk under begränsade tider på dygnet under en begränsad tid och är därför befriad från de kraven.

Bilden visar den tillfälliga vägens sträckning

Bilden visar den tillfälliga vägens sträckning.

Förskolan Hagvidson Vik ägs inte av kommunen. Den har en privat fastighetsägare med en privat huvudman för verksamheten. Den kommer ligga kvar där den är och vara i drift under hela byggtiden. Huvudmannen för förskoleverksamheten kommer att hållas uppdaterad för att kunna informera vårdnadshavare till barn på förskolan när detta behövs.

Vikskolan blir nya Viraskolan

Kommunen kommer att bygga en ny skola och en idrottshall norr om nuvarande Vikskolan. Nya skolan heter Viraskolan och kommer ägas av kommunen. I maj 2021 stod det klart att byggföretaget Winge Byggndas AB ska få bygga nya Viraskolan. Viraskolan kommer drivas av den fristående huvudmannen Lärande förskolor och grundskolor i Sverige AB. När den nya skolan är färdig kommer den befintliga Vikskolan att rivas. Viraskolan kommer ha plats för upp till 420 elever i årskurs F-6. Byggstart för den nya skolan är planerad till första halvan av 2022.

Idrottshallen 

Idrottshallen är en fullstor träningshall och kommer kunna bokas via kommunens kultur- och fritidskontor.

Preliminärt kommer skolan och idrottshallen vara klara 2024-2025.

Information till vårdnadshavare:

Huvudmannen för skolverksamheten kommer att hållas uppdaterad för att kunna informera vårdnadshavare till barn på skolan.

Vilka är det som bygger?

Kommunen bygger gator, vatten- och avlopp samt belysning. Kommunen ansvarar också för all park- och naturmiljö samt för flytten av Vikskolan.

Virapark, KVM Bostad och TB Bostad bygger bostäder.

Vad är det som byggs?

Det kommer byggas villor, parhus, radhus och låga flerbostadshus. Det kommer finnas både hyres- och bostadsrätter.

Det kommer också byggas en ny skola för att ersätta gamla Vikskolan samt en helt ny idrottshall.

Vem bygger vägar och vatten- och avlopp?

Kommunen kommer vara ansvarig byggherre för all kommunal infrastruktur. Själva utförandet genomförs av entreprenörer.

När startar byggarbetena och hur lång tid tar de?

Kommunen har påbörjat byggnation av infrastrukturen i maj 2020. Området förväntas vara helt färdigt 2025.

När börjar bostäderna byggas?

Byggandet av bostäder har påbörjats under 2020. I takt med att de blir färdiga kommer också exempelvis gatubelysning, grönområden och andra gemensamma ytor färdigställas.

Blir det någon ny lekplats?

Det blir ingen ny kommunal lekplats i området. Däremot kommer Vikskolan att få en helt ny skolgård som kan användas av privatpersoner när skolverksamhet inte pågår.

Vad händer med åkerholmarna?

De kommer att bevaras. En utgångspunkt i planeringen av området är att bevara så mycket värdefull natur som möjligt. Holmarna har därför sparats som en integrerad del av området. De kommer att gallras för att släppa in mer sol och upplevas som trygga att passera igenom.

Vad händer med Äppellunden?

Äppellunden blir en park i området. Träden kommer att bevaras och skötas enligt kommunens skötselplan.

Vad händer med förskolan Hagvidson Vik?

Den kommer vara kvar och fortsätta sin verksamhet under byggtiden.

Vad händer med Vikskolan?

Först byggs en ny skola, som kommer ligga strax norr om den befintliga. Därefter rivs den gamla.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 18 maj 2022