Servitut

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet, att på ett visst bestämt sätt, använda en annan fastighet. Det finns två typer av servitut.

Avtalsservitut

Upplåts genom avtal mellan fastigheternas ägare. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret genom skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen.

Kontaktuppgifter till Fastighetsinskrivningen på lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Officialservitut

Upplåts genom beslut från en myndighet, vanligen lantmäterimyndigheten. Upplåtelse, ändring eller upphävande av officialservitut sker genom lantmäteriförrättning i en så kallad fastighetsreglering. Officialservitut redovisas i fastighetsregistret.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023