Båtägare och miljö

Rena vattenförekomster och friskt vatten är viktigt för att behålla god miljö samt för att vi ska kunna fortsätta nyttja deras ekosystemtjänster. Båtlivet kan påverka miljön på ett negativt sätt. Du som båtägare kan göra mycket för att bidra till en bättre miljö.

Tvätta båten i en tvättanläggning

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Vatten från en båttvätt kan bestå av olika sorters föroreningar. Exempel på föroreningar är metaller, oljor, organiskt material (till exempel alger) och rester av båtbottenfärg. När tvätt av båten sker på grusplan, gatan eller garageuppfarten, rinner vattnet ner till grundvattnet och dagvattenbrunnar. Något som i sin tur leder till att föroreningarna rinner vidare ut i sjöar och vattendrag. Ett enkelt sätt är att göra en insats för miljön är att tvätta båten i en tvättanläggning.

Målning och sanering av båtbottenfärg

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen. Därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut till mark och vatten.

För båtar som har sin så kallade huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren eller andra sötvattensjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider. Det betyder att du måste ta bort båtbottenfärg som innehåller biocider om du vill sjösätta din båt i exempelvis Mälaren.

För att inte giftiga ämnen ska spridas i naturen gäller det att sanera båtbottenfärg på rätt sätt. Transportstyrelsen har publicerat en rapport med rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare om riskminskande åtgärder för att sanera bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov på ett säkert sätt.

Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Använd biocidfri färg när du ska måla om din båt

Om du ska måla din båt måste du säkerställa att det sker med biocidfri färg. Det gäller om din båt har hemmahamn i Mälaren eller vistas i Mälaren mer än några veckor per år. Att måla båten med spärrfärg är inte tillräckligt för att stoppa läckage av gifter till vattnet. Kontrollera alltid med Kemikalieinspektionen om vilka färger som är tillåtna i ditt vattenområde. Tänk på att otillåtna båtbottenfärger inte får förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Därför bör du alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt.

Att tänka på när du tar bort färg

När du målar om eller tar bort färg, tänk på att skydda dig mot färg och slipdamm.

  • Om din båt har biocidfri färg ska den samlas upp och lämnas till en miljöstation.
  • Om din båt har färg med biocider (till exempel Östersjöfärg) ska den lämnas till en mottagare som är godkänd för att ta emot biocidfärg.
  • Om du är osäker på vilka ämnen som finns i just din båts bottenfärg, bör du tillämpa försiktighetsprincipen. Det innebär att du agerar som om det faktiskt finns skadliga ämnen i färgen, och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din och andras hälsa och den omgivande miljön.

Information om hur båtbottenfärg ska saneras på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Att tänka på i båten och hamnen

  • Tömning av toalettavfall sker på angivna platser.
  • Hushållsavfall slängs på angivna plaster.
  • Miljöfarligt avfall, som olja, batterier, färgrester och dylikt, lämnas in till närmaste miljöstation.
  • Utsläpp av bränsle och olja ska anmälas till Väsby Direkt omgående.
Senast uppdaterad: 25 mars 2024