Båtägare och miljö

Rena vattenförekomster och friskt vatten är viktigt för att behålla god miljö samt för att vi ska kunna fortsätta nyttja deras ekosystemtjänster. Båtlivet kan påverka miljön på ett negativt sätt. Du som båtägare kan göra mycket för att bidra till en bättre miljö.

Som båtägare berörs du av både nationella lagar och kommunala föreskrifter.

Tvätta båten

Vatten från en båttvätt kan bestå av olika sorters föroreningar. Exempel på föroreningar är metaller, oljor, organiskt material (till exempel alger) och rester av båtbottenfärg. När tvätt av båten sker på grusplan, gatan eller garageuppfarten, rinner vattnet ner till grundvattnet och dagvattenbrunnar. Något som i sin tur leder till att föroreningarna rinner vidare ut i sjöar och vattendrag. Ett enkelt sätt är att göra en insats för miljön är att tvätta båten i en tvättanläggning.

Målning och blästring av båt

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas.

För båtar som har sin så kallade huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren eller andra sötvattensjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider. Det betyder att du måste ta bort båtbottenfärg som innehåller biocider om du vill sjösätta din båt i t.ex. Mälaren.

Om du ska ta bort båtbottenfärg är det viktigt att det sker på rätt sätt. Tillexempel kan man lägg en presenning under båten för att lätt samla upp färgrester. Ska du blästra eller slipa finns det särskilda regler. Blästring ska helst göras av en yrkesman. 

När du målar om eller tar bort färg, tänk på att skydda dig mot färg och slipdamm. Om din båt har biocidfri färg ska den samlas upp och lämnas till en miljöstation. Om din båt har färg med biocider (till exempel Östersjöfärg) ska den lämnas till en mottagare som är godkänd för att ta emot biocidfärg. Om du är osäker på vilka ämnen som finns i just din båts bottenfärg, bör du tillämpa försiktighetsprincipen. Det innebär att du agerar som om det faktiskt
finns skadliga ämnen i färgen, och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din och andras hälsa och den omgivande miljön.

Om du ska måla din båt måste du säkerställa att det sker med biocidfri färg. Det gäller om din båt har hemmahamn i Mälaren eller vistas i Mälaren mer än några veckor per år. Att måla båten med spärrfärg är inte tillräckligt för att stoppa läckage av gifter till vattnet.

Att tänka på i båten och hamnen

  • Tömning av toalettavfall sker på angivna platser.
  • Hushållsavfall slängs på angivna plaster.
  • Miljöfarligt avfall, som olja, batterier, färgrester och dylikt, lämnas in til närmaste miljöstation.
  • Utsläpp av bränsle och olja ska anmälas till Väsby Direkt omgående.
Senast uppdaterad: 15 maj 2023