Översiktsplan och detaljplaner

Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

De dokument som ingår i en detaljplan är plankarta och planbeskrivning.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En ny kommunplan antogs i juni 2018.

Här hittar du pågående och gällande detaljplaner samt program.

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en helhetsbild av framtida möjligheter till utveckling.

Stadsmässighetsdefinitionen beskriver kommunens syn på stadsbyggande, begreppet stad, och varför byggande av stad är angeläget.

Processen att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen (PBL). Oftast börjar en planprocess med en idé eller ett behov.

Här hittar du kommunövergripande planeringsunderlag.