Eget avlopp

Om du inte kan ansluta din fastighet till det allmänna avloppsnätet måste du ha en egen avloppsanordning. Du behöver tillstånd från kommunen för att anlägga eget avlopp. Det är bygg- och miljökontoret som handlägger ärenden som rör enskilda avlopp.

Innan du skickar in din anmälan eller ansökan

Se till att din ansökan är komplett. Det innebär att alla tillhörande bilagor skickas in, att provgrop finns och att jordanalyser har utförts. När du har grävt en provgrop, kontakta bygg- och miljökontoret så kommer en handläggare ut och tittar.

Kartor kan du beställa via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Här kan du planera ditt enskilda avlopp Pdf, 322 kB.

Fastighetsägaren har ansvar för det enskilda avloppet

Har du en enskild avloppsanordning är du ansvarig för att den fungerar som den ska och inte släpper ut avloppsvatten som inte är tillräckligt renat. Du behöver kontrollera och sköta om ditt avlopp regelbundet. Ta för vana att titta till avloppet varje månad. Det kallas för egenkontroll. 

Har ditt avlopp brister?

Om ditt avlopp har brister och inte uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lag att åtgärda det. Du kan enkelt kontrollera om din anordning uppfyller kraven.

Avloppsguiden - testa ditt avlopp Länk till annan webbplats.

Bygg- och miljökontoret bedriver tillsyn enligt miljöbalken på kommunens avlopp. Om ett avlopp inte uppfyller lagkrav ställer bygg- och miljökontoret krav på åtgärder.

När behövs tillstånd eller anmälan?

Du behöver ett tillstånd från bygg- och miljökontoret för att få:

  • Bygga en enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett.
  • Ansluta en vattentoalett till ett befintligt enskilt avlopp.
  • Inrätta en annan typ av enskild avloppsanordning till exempel för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten).

Anmälan krävs om:

  • Du ska bygga en annan enskild avloppsanordning än en sådan som kräver tillstånd enligt ovan.
  • Du vill ändra ett enskilt avlopp som redan finns på platsen. Ändringen/åtgärden kan leda till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning förändras.
  • Du vill installera en förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering.

Innan du bygger ett nytt enskilt avlopp behöver du ta reda på vilken typ av avloppslösning som passar just din tomt och området du bor i.

Information om olika lösningar på avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Bygg- och miljökontoret är en tillsynsmyndighet och får därför inte hjälpa till att ta fram utredningar eller ge detaljerade råd om olika avloppslösningar. Du som fastighetsägare bör alltid ta hjälp av en sakkunnig för detta.

Kontrollera att det finns ett tillstånd för avloppet. Kontrollera även hur väl avloppet fungerar och i vilket skick det är i.

Efter att du skickat in ditt ärende kommer din ansökan eller anmälan att registreras innan det fördelas till en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och hör av sig till dig om du behöver komplettera på något sätt.

När ärendet anses vara komplett skriver handläggaren ett beslut med villkor eller försiktighetsmått som du som sökande sedan får. När beslutet vunnit laga kraft, tre veckor efter att delgivning skett, kan du påbörja arbetet.

Avgift för handläggning

För handläggning av ditt ärende tas en avgift ut enligt bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Taxor för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2024 Pdf, 757 kB.

Bilaga 1 till Taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2024 Pdf, 478 kB.

Bilaga 2 till Taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2024 Pdf, 644 kB.

Bilaga 3 till Taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2024 Pdf, 399 kB.

Bilaga 4 till Taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2024 Pdf, 409 kB.

 

Avlopp och avgifter 2024

Ansökan eller anmälan

Avgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

8 timmar

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

8 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa. (Exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättvatten.)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett (enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa).

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning

Timavgift

Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det efter att handläggningen har påbörjats.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024