Kommunalt dricksvatten

Dricksvattnet i Upplands Väsby kommer från Mälaren. Det produceras av kommunalförbundet Norrvatten vid Görvälnverket som ligger i Järfälla kommun.

Hög kvalitet på Väsbys dricksvatten

Det allmänna dricksvattnet är av hög kvalitet. Vattnet renas och kontrolleras i flera steg innan det levereras hem till din kran. Det är Livsmedelsverket som reglerar vilka krav som ställs på dricksvattnet. Kommunens miljökontor är ansvarig myndighet.

Information om dricksvattnet på Norrvattens webbplats. Länk till annan webbplats.

Drick inte varmvatten direkt från kranen

Varmvatten är inget livsmedel och ska inte användas till mat och dryck. Varmvattenledningar inomhus är ofta gjorda av koppar och det löser ut i varmvatten. Det kan ge illamående och kräkningar för känsliga personer som små barn och äldre. Använd därför bara kallvatten till matlagning och dryck.

Dricksvatten som har blivit missfärgat och gul-brunt

Ledningsnätet är delvis gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Spola endast kallvatten.

Dricksvatten som har blivit vitt/gråvitt

Om ditt dricksvatten har blivit vitt eller gråvitt, finns det troligen luft i vattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

 • Använd inte vattenslang och vattenspridare. Vattna hellre med vattenkanna, och vattna tidig morgon, kvälls- eller nattetid då vattnet inte dunstar.
 • Undvik vattenkrävande aktiviteter som att fylla pooler, högtrycksspolning och att tvätta bilen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar.

Hitta fler tips på hur du sparar på vatten på Norrvattens webbplats. Länk till annan webbplats.

Det är många i kommunen som har utomhuspool. Det finns en del saker du bör veta om när du ska fylla din pool.

Använd en vanlig vattenslang

Använd en vanlig vattenslang som du kopplar till en kran i anslutning till din bostad om du vill fylla din pool. Brandposter får inte användas för att ta vatten eftersom det medför vissa risker.

Ta inte vatten från brandposter

Till skillnad från vanliga hushållskranar saknar brandposter återströmningsskydd. Det gör att allt vattenuttag från brandposter medför risk för att vatten kan strömma åt ”fel håll”, till exempel från poolen till vattenledningsnätet. Detta är ett hot mot god vattenkvalitet.

Att tänka på

 • Dricksvatten är ett livsmedel.
 • Pool ska fyllas med en vattenslang kopplad till någon av fastighetens egna kranar.
 • Det inte är tillåtet att använda samhällets brandposter.

I upplands Väsby är dricksvattnet medelhårt på gräsen till mjukt (5-6 dH). När du använder tvättmedel eller diskmedel bör du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning, vilket är bättre för miljön.

Vattnets pH-värde ligger på 8,2-8,4. Detta värde minskar risken för korrosion (rost) i ledningsnätet.

Norrvattens två vattentorn, Runby och Oxberget, reglerar vattentrycket i hela kommunen. Undantaget är ett mindre område vid Sjukyrkoberget där kommunen har en tryckstegringsstation. Även vissa höghus har egna tryckstegringspumpar.

Hur mycket vatten rymmer vattentornen?

Runby vattentorn rymmer cirka 2500 kubikmeter. Oxberget vattentorn rymmer cirka 18 000 kubikmeter. Vattentornen fungerar även som reserv vid brand.

Dåligt tryck i mina vattenkranar, vad beror det på?

Det kan vara en vattenläcka. Kolla om silar, filter med mera är igensatta eller om dina grannar har problem. Kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om problemet fortsätter.

All din vattenförbrukning ska bestämmas genom mätning om inget annat avtalas.

Det är vatten- och avloppsenheten (VA-enheten) som bestämmer hur många mätare och vilken typ av mätare som ska användas. Mätaren är VA-enhetens egendom och monteras upp av kommunens driftpersonal.

Det är fastighetsägaren som betalar

Det är fastighetsägaren som ska bekosta nödvändiga anordningar för att sätta upp vattenmätare. Detta gäller även sammankoppling med installationen i övrigt.

Mätarens plats ska godkännas

VA-enheten ska godkänna den plats där din mätare ska sitta. De har även ensamrätt att:

 • sätta upp
 • ta ned
 • kontrollera
 • justera
 • underhålla
 • till- och frånkoppla mätaren.

Vattenmätare byts ut vart tionde eller femte år

Vart tionde år byter kommunen ut vattenmätaren (2,5 qn) i enbostadshus. Större mätare byts ut vart tionde år. Bytet är kostnadsfritt och sker efter överenskommelse med fastighetsägaren.

Att tänka på vid byte eller avläsning av vattenmätare

Information om avgifter och hur du anmäler avläsning av vattenmätare

Din vattenmätare ska vara tillgänglig för vår personal enligt Boverkets bestämmelser.

Exempel på situationer när det kan vara svårt att komma åt mätaren:

 • Mätaren är inbyggd på ett sätt att avläsning eller byte inte går att genomföra.
 • Mätarplatsen är för svår att komma åt.
 • Vattenledningen är strömförande.
 • Jordklammer från elinstallationen är monterad på kopplingshylsorna.
 • Ledningarna är så pass rostangripna att mätarbyte inte kan ske.
 • Mätarkonsol saknas eller är för dåligt monterad.
 • Mätarkonsol behöver bytas.
 • Ventilen före mätare behöver bytas.
 • Ventilen efter mätare behöver bytas.

Alla fastigheter med kommunalt vatten ska ha ett återströmningsskydd som går att kontrollera. Skyddet ska finnas på den inkommande vattenledningen.

Vad gör ett återströmningsskydd?

Ett återströmningsskydd minimerar risken för att förorenat vatten ska strömma tillbaka till kommunens nät.

Vatten kan till exempel återströmma från:

 • badkar
 • trädgårdsslangar
 • varmvattenberedare.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig

Du som fastighetsägare är ansvarig för att alla VA-installationer i fastigheten sker enligt gällande regler. Återströmningsskydd ska väljas och dimensioneras enligt svensk standard, SS-EN 1717.

Information om återströmningsskydd på Svenskt vattens webbplats Länk till annan webbplats.

Skydd ska finnas efter vattenmätare

I de vattenmätare som kommunen monterar sitter en enkel backventil. Alla vattenmätarkonsoller ska även ha ett återströmningsskydd efter vattenmätaren. Det har fastighetsägaren ansvar för.

Verksamheter som behandlar kemikalier

På verksamheter som behandlar kemikalier krävs en högre grad av säkerhet för att skydda dricksvattnet. I dessa fall ska återströmningsskyddet utföras som ett öppet luftgap (brutet vatten).

Alla sprinklers ska ha godkänd backventil.

Anlita behörig VVS-installatör

Du bör alltid anlita en behörig VVS-installatör för val av och installation av återströmningsskydd.

Nu kan du hyra ett vattenmätarskåp om du behöver ta vatten från en brandpost. Vattenmätarskåpet gör att dricksvattnet inte förorenas.

Hur får jag ett vattenmätarskåp?

Kontakta VA-enheten genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om du behöver ett vattenmätarskåp. Om vattenuttag ur brandpost bedöms olämpligt kan ditt uttag nekas.

Installeras av vatten- och avlopps-enheten

Ett vattenmätarskåp installeras av VA-enheten. Det sker efter överenskommelse och mot betald hyra. Hyran för vattenmätarskåpet bestäms enligt gällande VA-taxa.

Förbjudet att ta vatten från brandposter

Vattnet i kommunens ledningsnät regleras av stränga hygienregler. Om du tar vatten direkt från en brandpost riskerar det att förorena vattnet. Det är därför inte tillåtet. Brandposter är endast till för att kunna försörja brandförsvaret med vatten för att i nödfall kunna släcka bränder.

Misstänker du att du har fått en vattenläcka? Kontrollera fastighetens vattenledningssystem. Som fastighetsägare kan du förhindra eventuella vattenskador på din fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem, enligt följande:

 • Stäng alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och lyssna vid vattenmätaren. Om du hör ett susande ljud kan det finnas en läcka inom fastigheten.
 • Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det susande ljudet då upphör, finns det ett läckage inom fastigheten. Om det är svårt att höra eventuella ljud kan du vänta cirka 10 minuter med stängd avstängningsventil. Om mätarens tandade hjul börjar snurra när du öppnar ventilen tyder även detta på ett läckage.
 • Kontrollera kranar, toaletter, varmvattenberedare och annan vattenanslutning innan du kontaktar en rörledningsfirma.
 • Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen, betyder det att en eventuell vattenläcka kan finnas före vattenmätaren. Kontakta då kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Vattenläckor motsvarar stora mängder vatten

Så här många kubikmeter vatten blir det per år om du har en vattenläcka stor som en:

 • Sytråd, 0,3 millimeter. Då droppar din kran hela tiden med tät droppning. Läckan motsvarar cirka 40 kubikmeter per år.
 • Grov synål, 0,9 millimeter. En tunn stråle vatten. Läckan motsvarar cirka 350 kubikmeter per år.
 • Tändsticka, 2,7 millimeter. Läckan motsvarar cirka 3500 kubikmeter per år.
 • Penna, 8,7 millimeter. Som en badkarstappning. Läckan motsvarar cirka 35 000 kubikmeter per år.
 • Enkrona, 27,5 millimeter. Spolning ur en brandpost. Läckan motsvarar 350 000 kubikmeter per år.
 • Läckande toalett kan motsvara 700 kubikmeter per år.
Senast uppdaterad: 13 juni 2022