Hur kan du använda diariet?

Kommunen har idag inget diarium eller e-arkiv på webben. Däremot finns kommunarkivets innehåll presenterat på webben. Där kan du hitta arkivbildarnas förteckningar med till exempel protokoll, kartor, och fotografier.

Diarium – ett register över handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att göra detta är genom diarieföring. Kommunen för helt enkelt dagbok över vilka handlingar som tas emot eller upprättas. I diariet kan du hitta det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Det kan till exempel vara i form av in- och utgående post. Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av dokumentcontroller.

Handlingar är i regel offentliga

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga. De får alltså läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa handlingar får du däremot inte ta del av enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Arkiv – fysiskt och digitalt

Upplands Väsby kommun har både ett fysiskt och ett digitalt arkiv. Det fysiska arkivet är öppet efter överenskommelse. Skicka e-post till kommunarkivet@upplandsvasby.se eller kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023