Regler för sekretess

Alla verksamheter inom organisationen Upplands Väsby kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det innebär att alla har rätt att ta del av organisationens allmänna handlingar och uppgifter i handlingarna om de inte är skyddade av sekretess enligt OSL.

Vad är en allmän handling?

Handlingsoffentlighet är en del av offentlighetsprincipen vilket innebär att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allt som innehåller information till exempel texter, bilder, kartor, ritningar, filmer och ljudfiler. En handling blir allmän om den antingen inkommen eller upprättad samt förvaras hos myndigheten.

Vad innebär sekretess?

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär ett förbud att röja en uppgift, oavsett om det sker genom ett muntligt utlämnande av allmän handling eller om det sker på något annat sätt. Sekretessbestämmelser som gäller för kommunens verksamheter är bland annat:

  • sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer.
  • sekretess till skydd för uppgifter om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgifter förekommer.
  • sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet med mera.
  • sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård.
  • sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption med mera.
  • sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör totalförsvar, krisberedskap med mera.
  • sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet.

Begäran om att ta del av allmänna handlingar hos nämndernas verksamheter

Handlingar i pågående ärende samt handlingar som inte är äldre än fem år förvaras hos nämndernas verksamheter. Vissa handlingstyper förvaras hos verksamheterna i två år. Ta kontakt med Väsby Direkt så hjälper de dig med att din begäran hamnar hos rätt instans. Vissa handlingar kan begäras ut via kommunens e-tjänst. Du har rätt att vara anonym när du begär ut en allmän handling.

Kontakta Väsby Direkt

Kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Begär ut handlingar ur arkivmyndighetens arkiv

I arkivmyndighetens arkiv bevaras bevarandehandlingar som nämndernas verksamheter har överlämnat till kommunarkivet för slutarkivering. Dessa handlingar omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

I arkivet bevaras också handlingar från enskilda arkiv. Dessa handlingar är inte allmänna handlingar och omfattas verken av TF eller OSL.

Skicka in din begäran till kommunarkivet@upplandsvasby.se eller kontakta Väsby Direkt för att begära ut handlingar ur arkivet. Du har rätt att vara anonym när du begär ut en allmän handling ur arkivet.

Hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar

En begäran om att ta del av allmänna handlingar kan göras med stöd av offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller en bestämmelse om partsinsyn enligt förvaltningslagen (FL). Vid varje utlämnande görs en prövning om det finns några sekretessbestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som hindrar ett utlämnande.

Rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut

Om en handling/uppgift vägras att lämnas ut på grund av att den innehåller sekretessbelagda uppgifter har du rätt att få ett skriftligt beslut (myndighetsbeslut) som kan överklagas. Kommunen är skyldig att ge dig information om möjligheten att begära myndighetens prövning (myndighetsbeslut) och information om hur du överklagar.

Information om att överklaga beslut Länk till annan webbplats.

Din integritet skyddas av flera lagar

Alla verksamheter måsta följa dataskyddsregler vid behandling av personuppgifter. På så sätt skyddas människor från att deras personliga integritet kränks. Kommunens arbete med att skydda din integritet och rättssäkerhet är i enlighet med lagskriftningarna.

Senast uppdaterad: 5 januari 2024